HATSZÁZÖTVEN SZÓ JOVÁNRÓL

 1 HA JOVÁNOVICS KÉPZELETÉRÕL GONDOLKODVA AZT ÁLLÍTOM, HOGY 
  KIFEJEZETTEN ÉS KIZÁRÓLAG SZOBRÁSZI KÉPZELET, AKKOR EZZEL 
  VALÓSZÍNÛLEG NEM MONDOK SEMMIT. MINTHA AZT MONDANÁM, HOGY  
  A GIPSZ NEVE GIPSZ. MÉGIS ÚGY GONDOLOM, HOGY AZ 
  ÉRZÉKEKNEK,S EBBÕL KÖVETKEZÕEN A MÛFAJOKNAK ABBAN A 
  ZÛRZAVARÁBAN, AMELYBEN ÉLÜNK, MIKOR IS SZINTE SEMMIT SEM 
  TUDUNK MEGNEVEZNI, AMI A KTZÁRÓLAGOSSÁG ÉRVÉNYÉVEL BÍRNA,
 62 ILYEN NEVETSÉGESEN SZERÉNY, MONDHATNI ÉRTELMETLEN
  MEGÁLLAPÍTÁSOKRA KELL SZORÍTKOZNI. MÛKÖDÉSÉNEK SZÁNDÉKA 
  NEM ABBÓL ÁLL, HOGY A SZERVETLEN ANYAGOT, EGY KÉPZELETÉBEN 
  MÛKÖDÕ KÉPI ÉRZET MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN, BIZONYOS 
  CÉLRAVEZETÕ BEHATÁSOKNAK TEGYE KI, HANEM ABBÓL, HOGY A 
  SZERVETLEN ANYAG BELSÕ TERMÉSZETÉT S KÜLÖNBÖZÕ HELYZETEKBEN 
  VALÓ VISELKEDÉSI MÓDJÁT ÚGY SAJÁTÍTSA EL, ÚGY KEZELJE, MINTHA
  AZ SZERVES ANYAG LENNE, MONDJUK EGY NÖVÉNY, EGY ÁLLAT VAGY 
  AKÁR EGY EMBER TULAJDONSÁGAINAK RENDSZERE.EZZEL PEDIG AZT 
  ÁLLÍTOM, HOGY ANYAGISMERETE ÉS EMBERISMERETE PÉLDÁTLAN MÓDON
13o EGYBEESIK.
  EZÉRT NEM FARAG. HA FARAGNA, AKKOR KÉNYSZERÛ MÓDON, 
  VALAMIFÉLE ANYAGGAL ELÉRENDÕ CÉLT KÖVETNE, VALAMIFÉLE 
  EGYEZMÉNYESEN ELFOGADOTT VAGY ELFOGADHATÓ FUNKCIONALITÁSRA 
  TÖREKEDNE, OLYAN EMBERHASONLATOT KÉNE KIKÉNYSZERÍTENIE AZ 
  ANYAGBÓL, AMELY PERSZE CSAK MEGKÖZELÍTÕEN LENNE KÉPES 
  MEGFELELNI A KÉPZELETÉNEK. EZÉRT ÖNT, EZÉRT 
178 APLIKÁL.LEHETSÉGES, HOGY HOLNAP MÉGIS FARAGNI FOG. 
  EZT NEM TUDOM.MUNKÁIT SZEMLÉLVE, ÖSSZE TUDNÁM ÁLLÍTANI 
  A MÉG LEHETSÉGES LEMONDÁSOK EGYETEMES JEGYZÉKÉT. 
  HANGSÚLYOZNÁM, HOGY LEMONDÁSRÓL VAN SZÓ, ÉS NEM TAGADÁSRÓL. 
  LEMONDÁSAIVAL OLYAN HAJSZÁLVÉKONY HATÁRTERÜLETRE ÉR,
  AHOL LÁTHATÓVÁ VÁLIK A KÜLÖNBSÉG A SZERVES ÉS A SZERVETLEN 
  ANYAG BELSÕ TERMÉSZETE KÖZÖTT. E HAJSZÁLVÉKONY TÉR: 
  KÉPZELETÉNEK BIRODALMA, AHOL IS ANYAGISMERETE ÉPP OLYAN 
237 ARÁNYBAN EMBERISMERET, MINT AMILYEN ARÁNYBAN EMBERISMERETE 
  IS KIZÁRÓLAG AZ ANYAGRA KORLÁTOZÓDIK. ÉS MOST EGY IGEN NAGY,
  TÁN MEGBOCSÁTHATATLAN SZEMÉRMETLENSÉGRE KELL RAGADTATNOM
  MAGAM. AMI RÁADÁSUL ERKÖLCSI SZEMPONTBÓL SE LESZ EGÉSZEN 
  KIFOGÁSTALAN. SZERETNÉM ELMESÉLNI JOVÁN EGYIK ÁLMÁT. AZT 
  ÁLMODJA, HOGY GIPSZET ÖNT, DE MINTHA ÖNMAGÁT ÖNTENÉ, AKÁRHA 
  Õ LENNE A VÍZZEL ELEGYÍTETT FEHÉR ANYAG ÉS A FORMA IS. 
  BIZALMAS ELBESZÉLÉSE SZERINT, ÁLMÁNAK AZ VOLT A 
  LEGISZONYTATÓBB MOZZANATA, MIKOR A SAJÁT TESTÉNEK 
  FORRÓSÁGÁBAN ÉREZTE MEG, AMINT A TESTE FORMÁJÁBA ZÚDÍTOTT,
  A FOLYAMAT KÖVETKEZTÉBEN 
309 FÖLFORRÓSODÓ GIPSZ - MEGKÖT.
  BIZONYÁRA NEM SZORUL KÜLÖNÖSEBB MAGYARÁZATRA, HOGY MIÉRT 
  BESZÉLEM EL NYILVÁNOSAN TESTÉNEK HALÁLÁRÓL ÉS AZ ANYAG 
  FORMÁBAKELÉSÉRÕL SZÓLÓ ÁLMÁT. A SZOBRÁSZ KLASSZIKUS 
  GONDJÁT ÁLMODJA VELE. A TEST ANYAG, ÁM A TESTRE FORMÁZHATÓ  
  NYERSANYAG MINDENNEMÛ AZONOSSÁGA ELLENÉRE SE AZONOS AZ 
  EMBERI ANYAGGAL. CSAKHOGY É, VALAMELYEST MÉGIS
364 MÁST MOND. ÖRÖKRE MEGFORMÁZOTT MULANDÓSÁG. GIPSZ A NEVED.
  ESETÉBEN A SZOBRÁSZ SZEMÉLYES DRÁMÁJA NEM KÖTETLEN MÓDON KERÜL 
  ÁT A FELHASZNÁLT ANYAGBA. DRÁMÁRA VALÓ KÉPESSÉGE VÁLASZTJA 
  EL ÉS KÜLÖNBÖZTETI MEG AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT MÛTÁRGYTÓL. 
  NEM ÓHAJTJA AZ ANYAGGAL IMITÁLNI AZ EMBERI DRÁMÁT. LEMONDÁSA, 
  LEGNAGYOBB SZELLEMI NYERESÉGE. A FORMÁLÓDÁSBA CSÁBÍTHATÓ 
  ANYAG BELSÕ FESZÜLTSÉGEIT ÉRTI, KEZELI, ÉRTÉKELI, SZÁMOL 
  ÉS RAVASZKODIK VELE, DE KI SOHA NEM JÁTSSZA, VISZONYBA
427 KERÜL. ÁLTALA LATSZIK AZ ANYAG S AZ ANYAGON ÁTSEJLIK Õ.
  A HUSZADIK SZÁZAD MÛVÉSZETE, NOHA LÁTSZAT SZERINT 
  TÖKÉLETESEN NÉLKÜLÖZ BÁRMILYEN SPIRITUALITÁST, 
  HAJLIK ARRA, HOGY MEGTEGYE AZT AZ ISTENADTA KÜLÖNBSÉGTEVÉST 
  ANYAG ÉS ANYAG KÖZÖTT, AMIT AZ ÓKOR ÉS A KORAKÖZÉPKOR 
  MÛVÉSZETE IS MEGTETT. JOVÁNOVICS EBBEN A 
472 TEKINTETBEN NEM HOGY NEM KIVÉTEL, HANEM EGYIKE A 
  LEGRADIKÁLISABB KÜLÖNBSÉGTEVÕKNEK.JOVÁNOVICS MUNKÁINAK 
  FELÜLETEI, SZELLEMI ÉRTELEMBEN, KIZÁRÓLAG ERRÕL A 
  KÜLÖNBSÉGTEVÉSRÕL BESZÉLNEK. KÉPZELETE MILLIMÉTERES 
  NAGYSÁGRENDEKBEN MOZOG. KÉPZELETÉNEK LÉPTÉKE TÖKÉLETESEN 
  MEGFELEL AZ ÁLTALA HASZNÁLT ANYAGBÓL LÉTREHOZHATÓ LEGKISEBB 
  MÉRTÉKEGYSÉGEKNEK. ÉS ÚGY GONDOLOM, HOGY AKI ILYEN, EMBERI 
  LEHETÕSÉGEKET MESSZE MEGHALADÓ MÓDON ÉLI ÁT AZ ANYAGISÁGOT, 
  ANÉLKÜL, HOGY TEVÉKENYSÉGÉT BÁRMIFÉLE KELLEMETLEN 
  ANTROPOMORFIZMUS ÁRNYÉKOLNÁ, AKI ILYEN SZENVEDÉLLYEL 
  KÖZELEDIK A LEHETÕ LEGÉLETTELENEBBNEK GONDOLT ANYAGHOZ EGY 
  OLYAN VILÁGBAN, AHOL AZ ANYAGNAK CSUPÁN A FUNKCIONALITÁSÁT 
  ISMERIK, S MINDENT ELFELEJTETTEK A TERMÉSZETBÕL VALÓSÁGÁRÓL, 
  AKKOR AZT KELL MONDANUNK, HOGY AZ ILYEN EMBERNÉL SZELLEMIBB 
  LÉNYT NEM ISMERÜNK. NEM TUDOM, HOGY EZ JÓ-E VAGY ROSSZ. 
  A KORSZAK MINDENESETRE NEM ILYEN. A KORSZAK 
581 KÉPZELETE SE ILYEN. S EZÉRT VALAKINEK LENNIE KELL, AKI ILYEN.
  KÖRÜLBELÜL HÚSZ ÉVVEL EZELÕTT, ESZEMBE JUTOTT VALAMI. 
  GONDOLATNAK NEM NEVEZHETõ. MONDJUK EGY MONDAT. FELÍRTAM 
  MAGAMNAK EGY PAPÍRRA: A FEKETÉT MEGKÜLÖZNBÖZTETNI A FEKETÉTÕL. 
  JOVÁNOVICS AZ ANYAGOT AZ ANYAGTÓL, A FEHÉRET A FEHÉRTÕL. 
  A MULANDÓSÁGOT A FÉNYTÕL. A KÜLÖNBSÉGET AZ ÁRNYÉKÁTÓL. 
  PERSZE Õ NEM SZAVAKKAL, HANEM KÖZVETLENÜL A TERMÉSZETI 
  TÉRREL OPERÁL, S EZÉRT MÉG MÉLYSÉGEKET IS MEGKÜLÖNBÖZTET. 
  NÉZZÜNK AZ ALIG 
650 ÉSZREVEHETÕ, ÁM KÖZEL SEM ÉSZREVÉTLEN KÜLÖNBSÉGEK MÉLYÉRE: 
  MAGAMNAK IS EZT AJÁNLOM.

NÁDAS PÉTER