Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2016. február 3.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2016. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal alkotó képzőművészek számára a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, valamint összetett támogatási rendszerrel kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.

Új pályázóként az 1981. január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasok közül (akik még nem töltötték ki a három év ösztöndíjas időtartamot) az 1979. január 1. után születettek pályázhatnak.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2016-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 26 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig)

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 3-3 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 3 példányban,
3. Ha van, a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 3 példányban,
4. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása) 12 példányban,
5. Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfólió) 1 példányban,
6. A pályázó szakmai munkásságát bemutató legfeljebb 3 alkotás. (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.)

Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:

1.) Személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2016. február 3., szerda 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.

Személyes és postai benyújtás címe:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.

2.) Elektronikus úton, csatolt fájlként pdf vagy doc formátumban a e-mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni). Az elektronikusan érkező pályázatokat 2016. február 3., szerda 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan csatolásával kell benyújtani (nem pedig óriás file-ként, más weboldalról letöltendő módon). Nem kötelező eleme a pályázati anyagnak, de amennyiben rendelkezésére áll online portfólió vagy saját weboldal, kérjük csatolni. Kérjük, hogy kérdéseiket a lent megadott e-mail címeken szíveskedjenek feltenni, itt csak a dokumentumokat várjuk.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

A művek és a portfolió beadásának helye:
Várkert Bazár, Déli palota

A művek és a portfólió beadásának időpontja: 2016. február 22. hétfő 10 és 18 óra között

A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség! A művek és a portfólió beszállításának, installálásának és elszállításának költsége a pályázó művészt terheli.

A művek és a portfoliók visszaadásának helye és időpontja:
Várkert Bazár Déli palota, 2016. február 25. csütörtök 10 és 18 óra között.

Az át nem vett művek tárolásáért a MANK költséget számít fel.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázó személye nem felel meg a pályázati feltételeknek
– hiányos a mellékelt dokumentáció
– az adatlap vagy a nyilatkozat hiányos, illetve a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
– határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

A kuratórium tagjainak névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon tesszük közzé.

A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani személyesen.

A beérkezett pályázati anyagok színvonala és a kuratórium szakmai döntése alapján 4 ösztöndíjasnak a MANK két felújított, modern csoportos (2 fős) műtermet biztosít a Szentendrei Régi Művésztelepen, amelyet az ösztöndíjasok 1 évig (2016. április 1.- 2017. március 31.) személyenként havi 5.000,-Ft rezsi költség hozzájárulás vállalásával közösen (2-2 fő) vehetnek igénybe a zavartalan, folyamatos alkotói munka érdekében.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek színvonala.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről 2016. november végéig írásban, 2016. december elején a műalkotások kiállításon való bemutatásával kell beszámolnia. A beszámolóval kapcsolatos tudnivalókról az ösztöndíjat elnyert alkotókat értesíti a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit kft. Az év végi írásos beszámolók a MANK oldalán nyilvánosságra kerülnek. Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Ösztöndíjas kiállítás
A nyertes pályázók részt vesznek egy kurátori válogatáson alapuló reprezentatív ösztöndíjas kiállításon, amelyet 2016 tavaszán rendezünk meg az ösztöndíjasok bemutatkozásaként.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Derkovits Gyula ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Ványa Zsófia
tel.: +36 26 500 195/205 mellék
e-mail: ;

Szentendre, 2016. január 12.
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.