Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj

határidődeadline: 2021. január 3.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1955-ben, azzal a céllal alapította a Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjat, hogy segítse a 35 év alatti önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges képzőművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését. Az ösztöndíj egy éven át 26 fő részére, havi bruttó 200.000Ft összegű támogatást jelent. Az ösztöndíjat egy fiatal művész legfeljebb három alkalommal kaphatja meg. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK Nonprofit Kft. által működtetett, 10 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (aktív a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben)
https://alkotomuveszet.hu/derkovits-gyula-kepzomuveszeti-osztondij/

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft. pályázatot hirdet képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek

Pályázat benyújtására jogosult
1. az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki dokumentálhatóan önálló művészeti tevékenységet tud felmutatni, vagy
2. az az 1984. január 1-jét követően született képzőművész, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjban, és
3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem áll felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban, továbbá
4. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.

A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:

1. Adatlap (online űrlap)
2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat (online űrlap)
3. Diploma (végbizonyítvány) másolata (feltöltendő)
4. Szakmai önéletrajz (feltöltendő)
5. Munkaterv (ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés, legfeljebb egy oldal terjedelemben)
6. Művészeti tevékenységet bemutató dokumentáció (fekvő A4 formátumban, a vizuális dokumentációt kiegészítő szöveges rész legfeljebb 5000 karakter terjedelemben)

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 3.(vasárnap) 24.00 óráig.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf fájl formátumban a www.alkotomuveszet.hu honlapon történő feltöltésével (https://alkotomuveszet.hu/derkovits-gyula-kepzomuveszeti-osztondij/).

A pályázatok elbírálása két fordulóban történik. A szakmai munkásságot bemutató legfeljebb három műalkotást kizárólag a második fordulóba bejutott pályázóknak kell a névre szóló értesítésben megjelölt helyen és időpontban beadni.

Figyelem! A Pályázati dokumentáció menüpont 2021. január 4-én 00. órától inaktívvá válik.

IV. Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
3. a pályázó a II. fejezet 4-6. pontjaiban meghatározott anyagokat nem tölti fel,
4. a második fordulóba bejutott pályázó a legfeljebb három műalkotást a névre szóló értesítésben megjelölt helyen és időpontban nem adja be.

V. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett kuratórium bírálja el, két fordulóban. A második fordulóba legfeljebb 70 pályázó juthat be a kuratórium szavazatai alapján. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. – a második forduló lebonyolítását követő 5 napon belül – elektronikus úton értesíti a pályázókat, a nyertesek nevét a www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VI. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1.-2021. december 31.

VII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

A kuratórium döntése alapján, két nyertes pályázó a Szentendrei Régi Művésztelepen egy évig (2021. április 01–2022. március 31. között) havi 5.000Ft rezsi költség megfizetése ellenében, egy kétszemélyes műteremben zavartalan alkotási lehetőséget kap.

VIII. A nyertes pályázó – a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött – Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) – az aláírás hitelességét igazoló – tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére.

A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)

A nyertes pályázó műveiből a kuratórium válogatása alapján 2021. februárjában reprezentatív kiállítás nyílik, a 2021. évi Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjasok bemutatkozása céljából.

Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

IX. Beszámolási kötelezettség

Az ösztöndíjas művésznek az ösztöndíjas időszak alatti teljesítményéről 2021. november végéig írásban (elektronikus dokumentummal) kell beszámolnia. A korábbi évekhez képest az írásos beszámoló szerepe megváltozik, jelentősége megnő: az ösztöndíjas időszakban végzett tevékenység dokumentálása mellett szemléletesen illusztrált képanyaggal ellátott beszámoló alapján dönt a kuratórium a támogatott időszak szakmai elfogadásáról.

A beszámoló kiállításon csak azoknak a munkái szerepelhetnek, akiknek a beszámolóját a kuratórium elfogadta.

Az elektronikus úton benyújtandó beszámoló formai követelményei: fekvő A4 formátum, kép + szöveg, PDF fájlkiterjesztéssel (terjedelmet stb. nem határoz meg a pályázati kiírás).

Az elektronikus úton benyújtandó beszámoló tartalmi követelményei: az ösztöndíjas pályázatában foglalt munkaterv következetes végig vitelének bemutatása.

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó a e-mail címen jelezheti.