Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2011. február 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képző- művészeti Lektorátus (a továbbiakban: MMIKL) pályázatot hirdet fiatal, alkotó képzőművészek részére a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Az 1976. január 1. után születettek.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2011-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 30 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tartalmi és formai követelményei
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.

Az ösztöndíjat a kuratórium az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével bemutatott beszámoló kiállítás elbírálása alapján további két alkalommal, összesen három ösztöndíjas intervallumra meghosszabbíthatja.
Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott évi pályázati kiírás szerint. Hosszabbításra pályázók esetén csak az adatlap és a nyilatkozat benyújtása szükséges, az előző ösztöndíjas időszak alatt készített munkák és a portfolió – későbbi időpontban – a beszámoló kiállításon mutatandók be. A beszámoló értékelése alapján dönt a Kuratórium az ösztöndíj további 1 ösztöndíjas időszakra történő meghosszabbításáról.
Az ösztöndíj visszavonható. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három intervallumot.

Benyújtandó

1./ A pályázat mellékleteként megjelent adatlap 1 példányban,
2./ az 1. számú melléklet, a nyilatkozat 1 példányban.
3./ A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 1 példányban,
4./ Ha van, diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 1 példányban,
5./ Munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírása) 9 példányban,
6./ Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió),
7./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotás. (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.)

Az írásbeli pályázatokat (adatlap, nyilatkozat, önéletrajz, diplomamásolat, 1-1 pld.; munkaterv-9 pld.) személyesen vagy postai úton a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz kell benyújtani. Felelős munkatárs: Leposa Zsóka tel: 356-7444/104 mellék.
Cím: 1014 Budapest I. ker. Úri u. 54-56. Postacím: 1250 Budapest l. Pf. 17.
Beérkezési határidő: 2011. február 25. (péntek) 12.00 óra

A művek és a portfolió beadásának helye: Műcsarnok (Bp. Dózsa György út 37.), hátsó kapu, teherporta. A beadás időpontja: 2011. március 9. (szerda) 9.00 – 16.00 óráig.
A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség!
Az installálással, beérkezéssel vagy visszaadással kapcsolatos kérdéseket feltehetik Mayer Mariannának, a Műcsarnok munkatársának e-mailen: .

A művek és a portfoliók visszaadásának időpontja: 2011. március 11. péntek, 11.00 – 16.00 óra között.

(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, de letölthető a www.lektoratus.hu honlapról is.)

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg
– hiányos a mellékelt dokumentáció
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
– határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjainak névsora február 15-ig közzétételre kerül a www.lektoratus.hu honlapon.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, az MMIKL főigazgatóságára lehet benyújtani.
Az MMIKL az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MMIKL ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről – várhatóan 2012 márciusában – kiállításon kell beszámolnia. A beszámoló kiállításra kizárólag a 2011. évi ösztöndíjas időszak alatt készült műveket lehet beadni. Az érvényes beszámolóhoz kiegészítő anyag (írásos beszámoló és portfolió, esetleg videó, stb.) benyújtása kötelező.

A beszámoló értékelése alapján dönt majd a kuratórium ösztöndíjának következő ösztöndíjas időszakra történő odaítéléséről.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető.
A logó a www.nefmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon e-mailben kérhető meg a tárcától.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Leposa Zsóka művészeti főtanácsadó, MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Művészeti Osztály (tel.: 356-7444/104 mellék, e-mail: ).

A pályázati kiírás, az adatlap és a nyilatkozat letölthető a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról www.nefmi.gov.hu, és a www.lektoratus.hu honlapról.

Budapest, 2011. február 7.

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Pályázati adatlap
Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj
2011.
(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!)
A pályázó adatai:

Név: ……………………………………………………………………………………………..

Születési hely: ……………………………… Születési ………..év ………….hó ..…. nap

Állandó lakcím: …………………………………………………………………………………

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………..…Mobil:…………………………….Fax: ………..……..…..

E-mail: …………………………………………………………………………………………..

Legmagasabb iskolai végzettség
(kérjük az adott intézményt, szakot is megnevezni, ahol végzettségét szerezte):

…..……………………………………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………………………………….

Korábban részesült-e Derkovits-ösztöndíjban, ha igen, melyik évben, években?

…………………………………………………………………………………………………..
Egyéb, központi költségvetési forrásból (az NKA alkotói támogatása, ill. az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) korábban elnyert ösztöndíj, támogatás:

…..……………………………………………………………………………………………….

Jelenleg részesül-e központi költségvetési forrásból elnyert vagy külföldi ösztöndíjban (ha igen, nevezze meg):

……………………………………………………………………………………………………

Dátum:………………………….
Aláírás: ……………………………….….

1. számú melléklet

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA

Alulírott……………………………………………………………(Születési hely:………………….,időpont…………….,Lakcím………………………………………)a jelen nyilatkozat aláírásával
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-a alapján kijelentem, hogy az általam a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan a Közpénztv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott – összeférhetetlenséget megalapozó – kizáró okok személyemben nem állnak fenn;

a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatomhoz kapcsolódóan személyemben
a) nem áll fenn
b) az alábbi tekintetben fennáll:
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………, és a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése alapján kezdeményezem a fenti tény közzétételét, érintettségemmel kapcsolatban eleget tettem a Közpénztv. rendelkezéseinek, illetve a támogatás nyújtásával összefüggésben, a személyemben fennálló korábbi összeférhetetlenséget – amennyiben ilyen volt – megszüntettem;
nyilatkozom arról, hogy a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj pályázati feltételeinek maradéktalanul megfelelek, és az általam szolgáltatott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek és hitelesek, a valóságnak mindenben megfelelnek;
tudomásul veszem, hogy az ösztöndíj elnyerésével kötelezettséget vállalok arra, hogy az ösztöndíjas időszak végén – a kuratórium által meghatározott feltételek szerint – a beszámoló kiállításon beszámolok;
nyilatkozom arról, hogy az általam a pályázatom részeként benyújtott egyéni munkaterv és alkotások összhangban vannak a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a pályázati felhívás előírásaival;
hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI), valamint a pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítói a pályázatomban foglalt személyes adataimat a pályázat értékelése és az ösztöndíjas jogviszony létesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeljék, továbbá tudomásul veszem, hogy a nevem, az ösztöndíj célja, összege, valamint a Közpénztörvény 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti érintettség nyilvánosságra hozhatók;
nyilatkozom arról, hogy központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (az NKA alkotói támogatása, ill. az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) az ösztöndíjas időszak alatt nem részesülök, illetve az esetlegesen fennálló ilyen ösztöndíjamat megszüntetem;
nyilatkozom arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozásom, ideértve az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is (a továbbiakban: köztartozás);
tudomásul veszem, hogy köztartozás esetén annak megfizetéséig az ösztöndíj nem illet meg, az esedékes ösztöndíj folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az esedékes ösztöndíj a köztartozások megfizetése érdekében – az ösztöndíj ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerül kivéve, ha az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint a támogatás köztartozás esetén is folyósítható;
hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámomat (adóazonosító jelemet) a Magyar Államkincstár, a NEFMI, valamint a pályázat pénzügyi lebonyolítója felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére korábban pályázatot nem nyújtottam be;
VAGY
A Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére korábban pályázatot az alábbiak szerint nyújtottam be :
ÉV Támogatás: igen/nem ÉV Támogatás: igen/nem

hozzájárulok a munkaterv, a szakmai önéletrajz, a szakmai munkásságot bemutató dokumentáció és a pályázat részét képező, a szakmai munkásságot reprezentáló alkotások a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény szerinti megismerhetőségéhez;
amennyiben
az ösztöndíj felhasználására meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy az ösztöndíj igénybevételét nekem felróható okból nem kezdeményezem;
olyan körülmény merül fel, amely alapján az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 114. § (1) bekezdése alapján nem köthető támogatásra irányuló szerződés;
az ösztöndíj nyújtásának feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonom;
a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, az ösztöndíjszerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
adataimban, az ösztöndíjszerződés feltételeiben vagy a szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be,
azt a tudomásomra jutást követően 8 napon belül írásban bejelentem a pályázatkezelő szerveknek;
vállalom, hogy az Ámr. 127. § (1)-(3) bekezdése szerinti esetekben a NEFMI által megállapított jogosulatlanul igénybe vett ösztöndíj összegét és annak kamatait az Ámr-ben és az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint visszafizetem;
tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az ösztöndíj nyújtásának feltétele.
Dátum:

a pályázó aláírása