Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2015. január 29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2015. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal alkotó képzőművészek számára a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, valamint összetett támogatási rendszerrel kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.

Új pályázóként az 1980. január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasok közül (akik még nem töltötték ki a három év ösztöndíjas időtartamot) az 1978. január 1. után születettek pályázhatnak.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2015-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 26 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2015. január 01. napjától 2015. december 31. napjáig)

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 3-3 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 1 példányban,
3. Ha van, a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 1 példányban,
4. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása) 12 példányban,
5. Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfólió) 1 példányban,
6. A pályázó szakmai munkásságát bemutató legfeljebb 3 alkotás. (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.)

Az írásbeli pályázatokat személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2015. január 29. csütörtök 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.

Személyes és postai benyújtás címe:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.

A művek és a portfolió beadásának helye:
Olof Palme Ház (1146 Budapest Olof Palme sétány 1.).

A művek és a portfólió beadásának időpontja: 2015. február 16. hétfő 9 és 16 óra között és 2015. február 17. kedd 9 és 16 óra között
A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség! A művek és a portfólió beszállításának, installálásának és elszállításának költsége a pályázó művészt terheli.

A művek és a portfoliók visszaadásának helye és időpontja:
Olof Palme Ház (1146 Budapest Olof Palme sétány 1.), 2015. február 20. péntek 9 és 16 óra között.
Az át nem vett művek tárolásáért a MANK költséget számít fel.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázó személye nem felel meg a pályázati feltételeknek
– hiányos a mellékelt dokumentáció
– az adatlap vagy a nyilatkozat hiányos, illetve a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
– határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

A kuratórium tagjai: Dréher János festőművész, dr. Geskó Judit művészettörténész, Karas Dávid (az FKSE képviseletében), Készman József művészettörténész, Dr. habil Lengyel Péter szobrászművész, Dr. habil, DLA Maurer Dóra grafikus- és festőművész, Dr. habil, DLA Sugár János intermédiaművész, Szabó Ádám szobrászművész, dr. Szepes Lászlóné művészettörténész, Szurcsik József grafikusművész.

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

A beérkezett pályázati anyagok színvonala és a kuratórium szakmai döntése alapján 4 ösztöndíjasnak a MANK két felújított, modern csoportos (2 fős) műtermet biztosít a Szentendrei Régi Művésztelepen, amelyet az ösztöndíjasok 1 évig (2015. április 1.- 2016. március 31.) személyenként havi 5.000,-Ft rezsi költség hozzájárulás vállalásával közösen (2-2 fő) vehetnek igénybe a zavartalan, folyamatos alkotói munka érdekében.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek színvonala.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a MANK gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről 2015. december 11-ig kell beszámolnia (írásos beszámoló képanyaggal, kész művek a 2016-os kiállításhoz). Az év végi írásos beszámolók a MANK oldalán nyilvánosságra kerülnek.

Ösztöndíjas kiállítás
A nyertes pályázók részt vesznek egy kurátori válogatáson alapuló reprezentatív ösztöndíjas kiállításon, amelyet 2016 tavaszán rendezünk meg az ösztöndíjas év munkájának beszámolásaként.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Derkovits Gyula ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Ványa Zsófia
tel.: +36 26 500 195/205 mellék
e-mail: