Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj

határidődeadline: 2017. február 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2017. évi Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal művészettörténészek és műkritikusok részére a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet, illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását.

Pályázhatnak:
Az 1977. január 1. után születettek.
Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a háromszor egyéves ösztöndíjas intervallumot.

Nem pályázhat, aki 2017-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás, MMA Művészetelméleti Tagozat és az MTKK pályázati támogatás) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 7 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig)

Az ösztöndíj összege: bruttó 100. 000,- Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Az ösztöndíj kutatói programmal vagy műkritikusi programmal pályázható meg. A pályázó aláírásával hitelesített kutatói munkatervének tartalmaznia kell a téma és a kutatói koncepció leírását, az intézmény(ek) megnevezését, ahol a pályázó kutatni kíván, valamint a kutatás tervezett publikációs hozadékát. PhD-ösztöndíjas témával és fordítói munkával nem lehet pályázni.
Műkritikusi tevékenység esetén szisztematikus publikációs program támogatására van csak lehetőség.

Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott pályázati kiírás szerint. Amennyiben a pályázó több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervvel pályázik, programjának az egyes intervallumokra eső részeit a pályázatában egyértelműen kell ütemeznie.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 3-3 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó szakmai önéletrajza aláírva 6 példányban,
3. Az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása (részletes, aláírással hitelesített
munkaterv), amelynek megvalósításához a pályázó a támogatást kéri, 6 példányban,
4. A pályázó eddigi publikációinak jegyzéke és három jelentősebb publikációjának a másolata, 6 példányban.

Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:
1.) Személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2017. február 10., péntek, 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.

Személyes és postai benyújtás címe:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
2.) Elektronikus úton, csatolt fájlként pdf vagy doc formátumban a e-mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni). Az elektronikusan érkező pályázatokat 2017. február 10., péntek, 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan csatolásával kell benyújtani. (a pályázat óriás file-ként, más weboldalról letöltendő módon történő benyújtása nem tekinthető érvényes pályázatnak).

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg,
– hiányos a mellékelt dokumentáció,
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
– határidőn túl történik a benyújtása

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

A kuratórium tagjai: dr. Pataki Gábor művészettörténész, Sturcz János művészettörténész, dr. Seregi Tamás esztéta és dr. Tatai Erzsébet művészettörténész.

A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete (eddigi kutatási/publikációs tevékenysége), munkatervének kvalitása, illetve az előző intervallumban is ösztöndíjas pályázóknál a beszámoló kvalitása.

Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasnak 2017 szeptemberében egy kötelező szakmai konzultáción kell részt vennie, ahol beszámol a folyamatban lévő kutatások aktuális fázisáról, a már megjelent és tervezett publikációkról és a tudományos munka további menetéről.

Az ösztöndíjasnak 2017. december elejéig az elfogadott munkatervének megfelelő írásos beszámolót – az ahhoz kapcsolódóan általa publikált vagy még megjelenés előtt álló tanulmányok és interjúk teljes szövegével együtt – kell benyújtania. Az írásos beszámolón kívül minimum három darab, az ösztöndíjas időszak alatt keletkezett, az ösztöndíjas által publikált vagy kéziratban lévő tanulmányt, kritikát vagy valamely előadásának szövegét kell az ösztöndíjasnak benyújtania. A másod- és harmadéves ösztöndíjasok által beadott publikációknak fedniük kell a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj során kutatott témát. Az ösztöndíjat első alkalommal elnyert kutatók publikációi közül legalább egy
kell, hogy a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj során kutatott témával megegyezzen.

Köteles továbbá mellékelni egy, a beszámoló alapján elkészített rezümét digitális formában, amelyet a MANK – az ösztöndíjasok által végzett munka szakmai és társadalmi nyilvánosságát biztosítandó – a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzétesz. A rezümé benyújtása a beszámoló-kötelezettség szerves része, elmulasztása az ösztöndíj megvonását vonja maga után.
Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kállai Ernő ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Orgován Kinga
tel.: +36 26 501 066/203 mellék
e-mail:

Szentendre, 2017. január 18.
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.