Művészeti pályázat a háborúkban megerőszakolt nők emlékezetére

határidődeadline: 2021. október 15.

A Fővárosi Közgyűlés 2020. januárjában hozott döntésével fejezte ki abbéli szándékát, hogy a Háborúkban megerőszakolt nők emlékezetére köztéri alkotást kíván elhelyezni, amelynek felállítását meg kell alapozza egy hosszabb, tudományos igényű emlékezettörténeti és művészettörténeti előkészítés.

A pályázat célja, tárgya:
A fegyveres konfliktusok során nők ellen elkövetett tömeges nemi erőszak évezredek óta a polgári lakosság terrorizálását szolgálja, és a már legyőzöttek leigázásának és megalázásának eszköze. A test erőszakos birtokbavétele társadalmi tabu, amelyhez szégyen tapad az erőszakot elszenvedőkben. Az elkövető és az áldozat egyaránt hallgat. Ebből eredően a téma feldolgozása és reprezentációja ritka, kevéssé jelenik meg a társadalmi diskurzusokban.

A Kiíró célja, hogy elősegítse a téma társadalmi feldolgozását, és köztéri alkotás létrehozásával minél szélesebb körben mutassa fel a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni fellépés társadalmi jelentőségét. A Kiíró fontosnak tartja, hogy a létrejövő mű lehetővé tegye a tágabb, a mához szóló értelmezést, a múlt és a jelen összekapcsolását. A Kiíró célja, hogy nemzetközi összefüggésben is értelmezhető, korszerű vizuális nyelvet használó, megvalósítható mű jöjjön létre. A Kiíró előnyben részesíti az állandó jelleggel felállított köztéri alkotásokat, de efemer alkotás is elképzelhető.

Általános követelmények:
A tervezett köztéri alkotás szervesen illeszkedjen a választott helyszín szerkezetébe, idomuljon az épített és természeti környezethez, továbbá vegye figyelembe az adott helyszín társadalmi és történeti kontextusait.
A pályamű teremtsen lehetőséget a részvételiségre, a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel reflektáljon a történelmi, illetve személyes tragédiákra, a téma elhallgatottságára, ezzel segítse elő az egyéni és társadalmi traumafeldolgozást.

További információk: http://elhallgatva.hu

A köztéri alkotás műfajára, karakterére, méretére, anyagára, a felhasznált technológiára vonatkozóan nincs előzetes kikötés.

Helyszínjavaslatok:
A Kiíró az alkotás kialakításához, megvalósításához szabad választást biztosít az alábbi, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyszínek közül:

Városmajor Csaba u. – Ignotus u. – Szamos u. – Maros u. által határolt, 6835/17 hrsz.-ú területe
Margitsziget alábbi területei:
Schulek sétány 23800/2 hrsz.-ú terület Víztoronytól északra fekvő részén áthaladó szakaszának pesti oldala melletti sáv
Rózsakert, a 23800/3 hrsz.-ú terület Rózsakert elnevezésű része, a Soó Rezső sétány környezete
Bercsek-kert, a 23800/4 hrsz.-ú terület a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodától északra fekvő része
Gellérthegy alábbi területei:
5692/1 hrsz.-ú terület kijelölt része: a Filozófusok kertje alatti terület Hegyalja út felé eső sávja
Jubileumi Park területe, 5309/3 hrsz.-
Hunyadi János út szabadon álló telek (14342 hrsz.)
Tímár utcai felüljáró Dunától távolabbi részén az Árpád fejedelem útja – Tímár utca által határolt zöld felület, (17929/13 részben és 17929/14 hrsz.)

A helyszínek részletes leírását a pályázati kiírás 1. számú melléklete tartalmazza. A köztéri művészeti alkotás számára fent javasolt területek tulajdonosa a Kiíró, így a kiválasztott állandó köztéri alkotás felállításához a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, ennek előkészítéséről a Kiíró gondoskodik.

A pályázatban a fent felsoroltaktól eltérő megvalósítási helyszínre vonatkozó javaslat is szerepelhet, amelynek kiválasztását indokolni szükséges. Ez esetben az adott területhez kötődő tulajdonosi engedélyek, döntések beszerzése és a megvalósításhoz való biztosítása a pályázó feladata és felelőssége.

A pályamű megvalósításának keretösszege: A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást – bruttó 27 millió Ft áll a nyertes pályázó rendelkezésére.

A pályázat jellege és a pályázók köre:

A pályázat nemzetközi, nyilvános és titkos.
A titkosság biztosítása érdekében:
– a pályaművet, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a szerző személyére következtetni lehet
– a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, illetve a kiírásban kért egyéb adatait a pályamű feltöltésekor külön fájlban kell csatolni
– a Lebonyolító titkosan kezeli a benyújtott pályázatokat – a díjazásban, illetve megvételben nem részesített pályaművek szerzőinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a Bíráló Bizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A Kiíró olyan művészek vagy alkotócsoportok részvételét várja,
– akik a jelen kiírásban meghirdetett feladattal azonosulni tudnak, annak megvalósítására vállalkoznak, a köztéri művészeti alkotás létrejöttét a megtervezéstől a felállításig nyomon követik, és abban aktívan részt vesznek,
– akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a döntésben részt vesz, a résztvevők hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a köztéri alkotást határidőre megvalósítja.

A megvalósításra kerülő nyertes pályázat készítője ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat Kiírója részére.

A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult. 7. A pályázat benyújtása Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.

A pályázat nyelve: magyar vagy angol.

Magyar nyelvű pályázatok esetében az angol nyelven is beadandó
Díjazás
I. Díj – 1 500 000 HUF és a műalkotás megvalósítása
II. Díj – 1 000 000 HUF
III. Díj – 500 000 HUF
A pályázat Kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások rajta kívüli okból keletkező vagy fennálló hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósításától elálljon.
A megvalósítás tervezett határideje: 2023. április
A köztéri alkotás tervezett avatási ideje: 2023. május
Letölthető dokumentumok

Képzőművészeti Pályázati Kiírás:
https://budapest.hu/Documents/01K%C3%89PZ%C5%90M%C5%B0V%C3%89SZETI%20P%C3%81LY%C3%81ZATI%20KI%C3%8DR%C3%81S.pdf

Pályázati melléklet:
https://budapest.hu/Documents/02HMNE%20k%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szeti%20ki%C3%ADr%C3%A1s%201.%20mell%C3%A9klet.pdf

Szerzői nyilatkozat:
https://budapest.hu/Documents/03szerz%C5%91inyilatkozat.pdf

Hozzájárulási nyilatkozat:
https://budapest.hu/Documents/04hozz%C3%A1j%C3%A1rul%C3%A1si%20nyilatkozat.pdf

Felhívás:
https://budapest.hu/Documents/09Felh%C3%ADv%C3%A1s-civiltag.pdf

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot az előírt formátumban, kizárólag elektronikus úton kell beküldeni a e-mailcímre.

A benyújtás határideje: 2021. október 15.