Pályázat az 59. Velencei Képzőművészeti Biennálé Magyar Pavilonjában rendezendő kiállításra

határidődeadline: 2020. december 1.

A 2022-ben megrendezésre kerülő 59. Velencei Képzőművészeti Biennálé Magyar Pavilonja kurátori pályázatára beérkezett pályázatok megismerése alapján a pályázat bírálóbizottsága – a COVID 2019 pandémia miatt kialakult helyzethez igazodva – úgy határozott, hogy a bírálati folyamatot az eredetileg tervezett határidőben nem zárja le és a lezárás időpontját 2020. december 10. napjában állapítja meg.

A bírálat lezárásának módosulására tekintettel a pályázóknak lehetősége van a pályázati elképzelésük továbbfejlesztésére és a már benyújtott pályázatok módosítására.

A zsűri egyúttal új jelentkezők számára is megnyitja a pályázatot.

Az új pályázatok benyújtásának, illetve az eddig benyújtott pályázatok módosításának beadási határideje: 2020. december 1. 18 óra. Az új, illetve módosított pályázatokat kizárólag személyesen a Ludwig Múzeum személyzeti portáján lehet leadni (Budapest, IX., Komor Marcell u. 1.).

A zsűri az új pályázók számára a prezentáció napját 2020. december 7-re, hétfőre tűzi ki. A prezentációra a zsűri az eddigi, prezentáción már bemutatkozott pályázók közül is behívhat, amennyiben a módosított pályamű alapján ezt szükségesnek tartja.

A pályázat eredményhirdetésére és a pályázatok közzétételére 2020. december 10-ig kerül sor.

A pályázati feltételek egyebekben változatlanok.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az 59. Velencei Képzőművészeti Biennálé Magyar Pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum feladata a Velencei Biennálé képzőművészeti és építészeti kiállításainak megrendezése. A múzeum vezetője – az eddigi hazai gyakorlatot folytatva – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. A 2022. évi Velencei Képzőművészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a kurátori pályaművek közül a szakmai zsűri a legjobbnak ítéli.

A pályázat kiírója: Dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a Velencei Biennálé nemzeti biztosa.

A pályázat tárgya: az 59. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízása.

A pályázat hivatalos megjelenésének helye: a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja

A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan személy pályázhat, aki jártas a kortárs képzőművészetben, valamint számottevő kurátori praxissal és kiállításrendezői gyakorlattal rendelkezik. A kurátori poszt egyszemélyes, a kurátori feladat társkurátor nélkül látandó el (Kivéve, ha egy régóta, kizárólag párban dolgozó és ilyen referenciákkal rendelkező kurátorpárosról van szó). A kurátor nem lehet egyúttal kiállító is.

A pályázat beadási határideje: 2020. december 1.

A pályázat beadásának módja: az új, illetve módosított pályázatokat kizárólag személyesen a Ludwig Múzeum személyzeti portáján lehet leadni (Budapest, IX., Komor Marcell u. 1.).

.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

1. A pályázó kurátor, valamint a kiállításon bemutatandó alkotó(k) rövid szakmai életrajzát, amelyben az idegennyelv-ismeret szintjét is meg kell jelölni.

2. A magyar pavilonban bemutatandó projekt szakmai koncepcióját 6000-10000 karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800-1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.

3. A projekt látványtervét legalább öt, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép (H.264, mpeg2, mpeg4) formájában.

4. A kiállítás tervezett katalógusának szakmai koncepcióját és technikai leírását 3000–6000 karakternyi terjedelemben.

5. Kommunikációs koncepciót

(ezen belül ötletet a velencei sajtónapokon osztandó kreatív reklámajándékra).

6. A projekt költségvetési tervét.

Tudnivalók a költségvetés tervezéséhez:

A projekt költségkerete nem lehet több bruttó 23 millió Ft-nál.

A költségvetésnek – a letölthető költségterv-űrlap szerinti bontásban – tartalmaznia kell:

a.) A kiállítás kivitelezésének teljes költségét (installációs, szakmai anyagok, műszaki, technikai eszközök; új mű esetén: előállítási költség, stb.),

b.) A katalógus és a kapcsolódó információs anyagok költségét (szerzők, grafikus, fordító tiszteletdíja, jogdíjak; katalógus, szórólap, molinó, pavilonfeliratok, kommunikációs anyagok nyomdaköltsége stb.),

c.) Szállítás (közúton, vízen) és a kapcsolódó biztosítás díja,

d.) Útiköltségek (az építés, és bontás idejére a kiállító és a szakma/műszaki stáb részére),

e.) Szállásköltség (az építés és bontás idejére a kiállító és a szakmai/műszaki stáb részére),

f.) A kiállítást építésében/bontásában közreműködő Ludwig Múzeum műszaki stábjának napidíja,

g.) A kurátor és a kiállító művész tiszteletdíja,

h.) Előre nem látható költségek fedezetére biztosított keretösszeg (a költségkeret 5 %-a).

A napidíj kivételével valamennyi kiadás csak dologi költségként tervezhető. Eszközbérlés csak nagyon indokolt esetben tervezhető.

A pavilon működtetésének költségeit (közüzemi díjak, teremőrzés, hatósági engedélyek stb.), valamint a kapcsolódó kommunikáció költségeit nem kell tervezni, kivéve, ha az – a projekt speciális volta miatt – eltér a szokásostól.

A költségvetési terv a Velencei Biennálé Iroda által kerül véglegesítésre, és nemzeti biztos hagyja jóvá.

7. A megvalósítás ütemezését különös tekintettel az előkészítési munkálatokra, a kiutazásokra, az építési időszakra, esetleges karbantartásra és a bontásra.

8. Az aláírt nyilatkozati űrlapot, melynek tartalma:

a.) A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, ahhoz, hogy

– a pályázat kiírója a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekinthessenek,

– a pályázat kiírója a beadott pályázati anyagot a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján, valamint szakkönyvtárában – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – az eredményhirdetést követően nyilvánossá tegye,

– nyertessége esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.

b.) Valamennyi kiállító (közreműködő alkotó) írásbeli hozzájárulása műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználásához.

c.) A pályázó és a kiállítók személyes elérhetőségei (lakcím, telefon, e-mail). Kérjük, hogy ezt külön fájlban tegye föl az elektronikus adathordozóra.

A nyilatkozati űrlap letölthető a múzeum honlapján közzétett felhíváson belüli linken keresztül.

A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok – a személyes adatok kivételével – nyilvánosak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálása során a pályázótól a pályázatban vállalt kötelezettségére megfelelő biztosítékot kérjen.

A pályázat érvényességének feltételei:

a.) A határidő dátumának való megfelelés.

b.) Valamennyi szükséges melléklet és a nyilatkozat megléte az előírt formában (kinyomtatva és elektronikus adathordozón).

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem minden pontban felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 2 napos határidővel elektronikus levél útján hiánypótlásra szólíthatja fel. Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázatot határidőn túl adták postára.

Elbírálás, döntés:

A pályázatot szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai:

Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Velencei Biennálé Irodája vezetője,

Dr. Fabényi Julia művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója (a zsűri elnöke),

Lovas Ilona képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja,

Sturcz János művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az 1999. évi Velencei Képzőművészeti Biennálé nemzeti biztosa,

Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész, a Budapest Galéria főosztályvezetője, a 2019. évi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar kiállításának kurátora,

Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgató-helyettese.

A zsűri a beérkezett pályázatok áttekintése után zártkörű prezentáción hallgatja meg a pályázókat. A prezentációt 2020. december 7-én tervezzük megtartani.

A zsűri fenntartja azt a jogot, hogy a prezentációra kizárólag azokat a pályázókat hívja be, akiknek a pályázatát szakmai szempontból a Velencei Biennálé kontextusában nemzetközi viszonylatban is relevánsnak ítéli meg, és technikai-pénzügyi szempontból is megvalósíthatónak tartja.

Az elbírálás során kiemelt szempont a koncepció szakmai színvonala, a bemutatási mód invenciózussága valamint a kiállítás fenntarthatósága.

A prezentáción csak olyan pályázó vehet rész, aki az esetlegesen szükséges hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívást követő két munkanapon belül eleget tett.

A prezentációk alapján a zsűri egy második fordulóra hívhatja meg a legjobbnak talált, de továbbfejlesztést igénylő pályázatot benyújtókat.

Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja (amennyiben nincs második forduló): 2020. december 10.

A nyertes kihirdetésére a döntést követő két munkanapon belül kerül sor a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázat rövid ismertetése és értékelése, illetve a további pályázók neve, pályázatuk címe.

A pályázat kiírója az eredmény hivatalos kihirdetése előtt a pályázók személyéről és a pályázatok tartalmáról nem ad ki információt. Az eredményhirdetést követő hét munkanapon belül valamennyi benyújtott pályázati anyag – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – felkerül a múzeum honlapjára.

A pályázat nyertes kurátorával és a kiállítóval a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum megbízási illetve felhasználási szerződést köt. A kiállítást a nyertes kurátori koncepció alapján a múzeum valósítja meg. Projektvezető: a Velencei Biennálé Iroda vezetője.

A kiállítás végeztével egy, a kiállító művész munkásságát reprezentáló mű – az eddigi gyakorlatot folytatva, adományként – a Ludwig Múzeum gyűjteményébe kerül.

Amennyiben a szakmai zsűri nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításának előkészítése – a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan – az eredményhirdetést követő két hónap elteltével nem halad előre, vagy a megvalósítás tényleges költségei előreláthatóan túllépik a meghatározott költségkeretet és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva jogosult a nyertestől a megbízást visszavonni és új pályázat kiírása nélkül másik kiállítás megrendezéséről gondoskodni. Ennek során jogosult a pályázaton részt vett másik pályázót is megbízni.

Egyéb, a felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat és a zsűri határozatait kell alkalmazni.

Tájékoztató adatok:

Az 59. Velencei Képzőművészeti Biennálé 2022. április 23 és november 27. között fogják megrendezni.

Főkurátora: Cecilia Alemani, aki a pályázat kiírásnak időpontjában még nem hirdette meg a központi kiállítás programját.

A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennálé mint kiállítástípus sajátosságait és a Magyar Pavilon kiállítótermi adottságait.

A magyar pavilon alaprajza (http://ludwigmuseum.hu/file/egyeb/st0kpavilon_alaprajzok.pdf), prezentációja (https://prezi.com/gpj2bu39znog/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy) és műszaki leírása a múzeum honlapján érhető el.

A Magyar Pavilon elmúlt időszakának kiállításairól itt lehet tájékozódni: https://www.ludwigmuseum.hu/velencei-biennale/magyar-reszvetel-velencei-biennalen/2002-2019

További kontakt:
https://www.ludwigmuseum.hu/velencei-biennale/2022/palyazati-felhivas