Pályázati felhívás az 56. Velencei Biennálé magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

határidődeadline: 2014. december 12.

Az 1895 óta rendszeresen megrendezett Velencei Biennále a mindenkori kortárs képzőművészet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje. Az egyes országok által a velencei Giardiniben fenntartott önálló kiállítási épületekben létrehozott tárlatokat jórészt nemzeti biztosok koordinálják, az általuk megbízott kurátorok, művészek és más közreműködők révén. A magyar nemzeti biztos – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonunkban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. A 2015. május 9. – november 22. között Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a benyújtott pályaművek közül a szakmai zsűri a legjobbnak ítéli.

A pályázat kiírója: Balatoni Monika, a Velencei Biennále nemzeti biztosa

A pályázat lebonyolítója: Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (Velencei Biennále Magyar Igazgatóság), 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.

A pályázat tárgya: az 56. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás.

A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan személy vagy csoport pályázhat, aki jártas a kortárs képzőművészetben és rendelkezik kiállítás-rendezői gyakorlattal, valamint nemzetközi kiállítási referenciával. Életkori megkötés nincs. A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak. Többes kurátori pályázat esetén meg kell jelölni a vezető kurátor személyét.

A pályázat beadási határideje: 2014. december 12.
(A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani. A beadási határidő a postai felvétel napja.)

A Velencei Biennálé Magyar Igazgatóság 2014. december 4-én a MANK székhelyén lehetőséget ad a pályázóknak, hogy szükség esetén előzetesen tisztázzák a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket.

A MANK az eredmény hivatalos kihirdetése előtt a pályázók személyéről és a pályázatok tartalmáról nem ad ki információt. A pályaművek beadási határidejét követő 10 munkanapon belül a zsűri előtt zártkörű prezentációra kerül sor a MANK székhelyén. A zsűri kizárólag azokat a pályázókat hívja be prezentációra, akiknek a pályaművét gazdasági-logisztikai szempontból megvalósíthatónak tartja, szakmai szempontból pedig nemzetközi viszonylatban is relevánsnak ítéli meg.

A döntéshozatal várható időpontja: 2015. január 7.

A pályázat hivatalos megjelenésének helye:
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. központi honlapja (www.alkotomuveszet.hu).

A teljes pályázati anyagot nyomtatott és elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n, pdf-fájlban) is be kell nyújtani. A végső döntést követően valamennyi benyújtott pályázati anyag felkerül a következő internetes oldalra:
www.velenceibiennale.com

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

1. A pályázó, valamint a bemutatásra szánt alkotó(k) rövid szakmai önéletrajzát, különös tekintettel az eddigi kurátori tevékenységére.

2. Valamennyi kiállító írásbeli hozzájárulását műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználásához.

3. A magyar pavilonban bemutatásra szánt projekt szakmai koncepcióját hat-tízezer karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800-1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.

4. A projekt látványtervét legalább öt, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép formájában, egyenként maximum 10 Mb nagyságú fájlban.

5. A kiállítás tervezett katalógusának szakmai koncepcióját és technikai leírását három-hatezer karakternyi terjedelemben.

6. A kiállítás és a katalógus költségvetési tervét.

Tudnivalók a költségvetés tervezéséhez
A kiállítás előkészítéséhez, lebonyolításához és promóciójához szükséges anyagi forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére. A kiállítás megépítésének és a kapcsolódó katalógusnak az együttes költségkerete nem lehet több 20 millió forintnál. Amennyiben a tervezett költségek meghaladják ezt a keretet, a pályázó köteles írásbeli nyilatkozatot benyújtani a pluszköltségeket finanszírozó támogatójától. A pavilon működtetésének költségeit (teremőrzés, hatósági engedélyek stb.) a pályázatban csak abban az esetben kell szerepeltetni, ha az-a projekt speciális volta miatt- eltér a szokásostól. költségvetésnek nem kell tartalmaznia a szállítási költségeket, kivéve, ha az szintén eltér a megszokottól. A promóció, valamint a Biennále Magyar Iroda fenntartási költsége sem terheli a kiállítás közvetlen költségkeretét.

7. A megvalósítás ütemezését három-hatezer karakternyi terjedelemben.

8. A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, az archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekintsenek.

9. A pályázó nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.

10. A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a beadott CD-n/DVD-n szereplő pályázati anyagot a weboldalain nyilvánossá tegye.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálása során a pályázótól a pályázatban vállalt kötelezettségére megfelelő biztosítékot kérjen.

A pályázat érvényességének feltételei:
a. A postára adás előírt dátumának való megfelelés
b. Valamennyi szükséges nyilatkozat és melléklet megléte az előírt formában

Amennyiben a lebonyolító a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót – a prezentáció előtt – egy alkalommal azonnali (egy napon belüli) hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázatot határidőn túl adták postára.

A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennálé, mint kiállítástípus sajátosságait és a magyar pavilon kiállítótermi adottságait.

Az 56. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé időpontja:
2015. május 9. – 2015. november 22.
Főkurátora: Okwui Enwezor

A pályázat beadásának módja:
A pályázat nyomtatott változatát egy példányban, valamint a digitális verziót tartalmazó adathordozót hét példányban kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként lehet eljuttatni a következő címre:

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Velencei Biennále Magyar Igazgatóság
Szentendre
Bogdányi utca 51.
2000

Elbírálás, döntés:
A pályázatot a korábbi évhez hasonlóan szakmai testület bírálja el.

A nyertes kihirdetésére a döntést követő egy héten belül kerül sor. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázó és projekt rövid ismertetése és értékelése, illetve a további pályázók neve, pályázatuk címe és projektjük rövid ismertetése.

A pályázat nyertesével a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. megbízási szerződést köt. Amennyiben a szakmai zsűri nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításának előkészítése – a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan – egy hónap elteltével nem halad előre, és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva jogosult a nyertestől a megbízást visszavonni és új pályázat kiírása nélkül másik kiállítás megrendezéséről gondoskodni. Ennek során jogosult a pályázaton részt vett másik pályázót is megbízni.

Egyéb, a felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat és a zsűri határozatait kell alkalmazni.

Budapest, 2014. november 10.
Balatoni Monika
nemzeti biztos