Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2016. február 3.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2016. évi Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal alkotó fotográfusok részére a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Új pályázóknál az 1981. január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1979. január 1. után születettek.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2016-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 10 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig)

Az ösztöndíj összege
Bruttó 100.000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció
Az ösztöndíj önálló fotóművészeti programmal pályázható meg. Diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni.
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 3-3 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz aláírva 3 példányban,
3. Ha van, a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 3 példányban,
4. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása) 7 példányban,
5. A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 10 db fotó (méret és technikai kötöttség nélkül, azonban CD-t nem fogadhatunk el), illetve katalógus vagy portfolió. Fotósorozat egy műnek számít.
Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:
1.) Személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2016. február 3., szerda 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.

Személyes és postai benyújtás címe:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.

2.) Elektronikus úton, csatolt fájlként pdf vagy doc formátumban a e-mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni). Az elektronikusan érkező pályázatokat 2016. február 3., szerda 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan csatolásával kell benyújtani (nem pedig óriás file-ként, más weboldalról letöltendő módon). Nem kötelező eleme a pályázati anyagnak, de amennyiben rendelkezésére áll online portfólió vagy saját weboldal, kérjük csatolni. Kérjük, hogy kérdéseiket a lent megadott e-mail címeken szíveskedjenek feltenni, itt csak a dokumentumokat várjuk.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

A fotók és a portfolió beadásának helye:
Mai Manó Ház, Napfény műterem, 2. emelet, 1065 Budapest, Nagymező utca 20.

A fotók és a portfólió beadásának időpontja: 2016. február 16. kedd 9 és 16 óra között.

A fotók és a portfólió visszaadásának helye és időpontja:
Mai Manó Ház, Napfény műterem, 2. emelet, (1065 Budapest, Nagymező utca 20.)
2016. február 19. péntek 9 és 16 óra között.
Az át nem vett fotók tárolásáért a MANK költséget számít fel.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg
– hiányos a mellékelt dokumentáció
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
– határidőn túl történik a benyújtása

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa. A kuratóriumi tagok névsorát a www.alkotomuveszet.hu weboldalon tesszük közzé.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek minősége, a benyújtott munkaterv.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről 2016. november végéig írásban, 2016. decemberében a műalkotások bemutatásával kell beszámolnia. Az év végi beszámolón 3 mű kiállításra kész formában való bemutatását, a további elkészült alkotások portfólióban való bemutatását kéri a kuratórium az ösztöndíjasoktól.
Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Konzultáció
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj kuratóriumával az ösztöndíjas év alatt háromszor lehetősége van szakmai konzultációt folytatni. A konzultációt az ösztöndíjasoknak javasoljuk az év végi beszámoló előtt is igénybe venni. A konzultációval kapcsolatban a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársait szükséges keresni.

Ösztöndíjas kiállítás
A nyertes pályázók részt vesznek egy kurátori válogatáson alapuló reprezentatív ösztöndíjas kiállításon, amelyet 2017-ben rendezünk meg az ösztöndíjas év munkájának beszámolásaként.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Pécsi József ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Ványa Zsófia
tel.: +36 26 500 195/205 mellék
e-mail: ;
Szentendre, 2016. január 12.
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.