kortárs képzőművészeti folyóirat
Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj
határidő: 2021. február 14.


A Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj1991-ben történt alapításának célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet, illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását. Az ösztöndíj kutatói programmal vagy műkritikusi programmal pályázható meg. Az ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200.000,-Ftösszegű támogatást jelent, 7 fő részére. Az ösztöndíjban egy fiatal alkotó legfeljebbhárom alkalommal részesülhet. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 4 tagú szakértői kuratórium bírálja el

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (aktív a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft. pályázatot hirdet művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.

I.Személyi feltételekPályázat benyújtására jogosult

1.az a 40 év alatti, azaz 1980. január 1-jét követően született művészettörténész, műkritikus, aki korábban nem, vagy legfeljebb két alkalommal részesült Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíjban és
2.aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.

A pályázat nyelve: magyar

II.A pályázati dokumentáció összetétele a következő:
1.Adatlap
2.Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
3.Szakmai önéletrajz
4.Munkaterv (az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása, amely tartalmazza a kutatandó témakört, a kutatói koncepciót és annak az intézmény(ek)nek a nevét, ahol a pályázó kutatni kíván, továbbá a valószínűsített publikációs eredményt. Lehetőség van több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervet is benyújtani két feltétel szem előtt tartásával:
a) a munkatervben a szakmai programot az egyes pályázati időszakokra ütemezve kell kidolgozni,
b) a következő ösztöndíjas időszak(ok)ra minden évben új pályázatot kell benyújtani, és a korhatári követelményeknek mindvégig meg kell felelni.
5. Publikációk jegyzéke és három jelentősebb publikáció teljes szövege

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2020.február 14., péntek, 17 óráig.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf formátumban történő feltöltésével.

Figyelem! A jelzett időpontot követően a Pályázati dokumentáció menüpont inaktívvá válik!

IV. Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
3. a pályázó a II. fejezet 3-5. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.

V. A pályázatokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett kuratórium – a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül – bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. – a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül – elektronikus úton értesítia pályázókat, a nyertesek nevét a www.alkotomuveszet.huhonlapon is közzéteszi. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VI. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2020. január 1.-2020. december 31.

VII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000.-Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

VIII. A nyertes pályázó – a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött – Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) – az aláírás hitelességét igazoló – tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére. A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)

Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

IX. Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas időszak alatti teljesítményről az alábbiak szerint kell beszámolni:
1. 2020. december elejéig az ösztöndíjas kutatónak a munkatervében foglaltak teljesítésérőlírásbeli beszámolót kell benyújtania.
2. Be kell nyújtani továbbá az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt készült, már publikált, vagy megjelenés előtt álló, legkevesebb három darab tanulmányt, kritikát, vagy valamely előadás teljes szövegét.
3. Az írásbeli beszámoló alapján – közzétételre alkalmas állapotban – el kell készíteni a szakmai program megvalósításának resumé-jét

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ösztöndíjat második, vagy harmadik alkalommal elnyert kutató publikációinak szoros összefüggésben kell állniuk az első alkalommal elnyert ösztöndíjas időszak alatt kutatott témakörrel!

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó művészettortenesziesmukritikusiosztondij@alkotomuveszet.hue-mail címen jelezhet.

https://alkotomuveszet.hu/palyazatok/kallai-erno-muveszettorteneszi-mukritikusi-osztondij/

^