Az én kis falum

határidődeadline: 2009. augusztus 3.

Pályázati felhívás public art művek kistelepüléseken való megvalósítására

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával megvalósuló 2009. évi public art projektje keretében „Az én kis falum” elnevezéssel országos, nyílt pályázatot hirdet public art munkák kistelepüléseken való megvalósítására.
A pályázat lebonyolítója az MMIKL szakmai igazgatósága, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus (a továbbiakban: Lektorátus).
A Lektorátus – a 2008-ban nagy szakmai és közönségérdeklődés mellett lebonyolított public art programja továbbfejlesztéseként – a 2009. évi projektjében célul tűzte ki a public art kistelepülési válfaja létrejöttének, a társadalmi nyilvánosság tereiben megvalósuló, kortárs, problémamegszólító művek falvakban való megjelenésének ösztönzését is.

A kiíró a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, lehetőleg helyspecifikus és interaktív, de minden esetben kontextusfüggő, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A 2009 őszén-telén megvalósuló public art művek a kortárs művészet eszközeinek segítségével kíséreljenek meg közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.

Pályázati feltételek:

A pályázat nyelve: magyar

Műfaji vagy technikai megkötés nincs.
A public art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb.

A pályázók maguk választhatják ki és kérhetik fel a települést, ahol a munkájukat meg kívánják valósítani. Pályázati partnernek olyan települést választhatnak, amelynek a lélekszáma nem haladja meg a 4000 főt. A pályázatkiíró csak az Önkormányzati Minisztérium honlapján (www.bm.hu), az önkormányzatok menüpont alatt letölthető önkormányzati címtárban szereplő lakosságadatokat fogadja el a pályázat szempontjából hitelesnek. Ha az alkotók a települést megnyerték az ügynek, az önkormányzat támogató nyilatkozatát csatolva pályázhatnak.

Az önkormányzatokra a részvétel semmilyen anyagi terhet nem ró, mindössze azt kell vállalniuk, hogy a pályázó alkotó(k) pályaművét befogadják, és amennyiben közterület-használatra van szükség a művek megvalósulásához, az ehhez nélkülözhetetlen engedélyek beszerzéséért ők járnak el, ill. a területhasználatért díjat nem kérnek. A művek megvalósulásához és működéséhez szükséges költségeket az alkotók számára a pályázatkiíró által fizetett felhasználási díj biztosítja.

Egy pályázó több pályatervet is benyújthat, illetve ugyanazt a pályatervet több helyszínre is be lehet nyújtani.

A megvalósítás konkrét helyét, idejét és időtartamát minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.

Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a tervezés során számolniuk kell.

A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért sem a kiíró, sem a partnertelepülés felelősséget nem vállal.
Az alkotónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, ill. az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat.

Amennyiben a mű létrehozása a környezet megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapot helyreállítására. Kivétel: ha a partnertelepülés a mű további fennmaradásáról a szerzővel (szerzőkkel) felhasználási szerződést köt.

A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan 1.000.000. Ft, amely összeg sem az áfá-t, sem az esetleges munkáltatói közterheket nem tartalmazza, azokat a pályázatkiíró a megítélt összegen felül fizeti.

A teljes pályázható keretösszeg nettó 2.000.000. Ft.

A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.
A pályázat nyerteseivel – a kuratórium döntése alapján – az MMIKL felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki. A felhasználási díj kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 80 %-a) a kuratóriumok döntése alapján a szerződéskötés után, 2009 szeptember második felében, a második részlet (a teljes díj 20 %-a) a megvalósult műnek és/vagy dokumentációjának a kuratórium által való elfogadó átvételi bírálatát követő 15 napon belül kerül kifizetésre.
A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához, működéséhez és elbontásához szükséges minden költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzői díj, stb.).
A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél kisebb és nagyobb is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállalási nyilatkozatot is.

A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a kuratórium döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alatt.

A nyomtatott és digitális formában (utóbbi kizárólag CD-n vagy DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. Koncepció – részletes műleírás. (Max. 2 gépelt oldal; a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
2. A partner település által kitöltött és aláírt írásbeli támogató nyilatkozat. (Letölthető a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól, vagy személyesen átvehető a Lektorátus titkárságán, a Bp. I. ker. Úri utca 54-56-ban.)
3. Amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, helyszínrajzok és megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét. (Makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg. Digitális változat: a képek jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban.)
4. Költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját. (A digitális változat rtf-ben, xls-ben vagy pdf-ben.)
5. A pályázó részletes szakmai életrajza (A digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
6. Elérhetőség (pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím). (A digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
7. Névaláírás. (Csak a nyomtatott példányon.)

A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák automatikusan kizárják magukat a pályázatból.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

A művek köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez szükséges engedélyek megszerzésének ügyintézését a partner településeknek kell biztosítaniuk. Az üzemeltetés esetleges költségei azonban a pályázott keretet terhelik, ezeket szerepeltetni kell a költségvetésben.

A pályázónak a public art mű megvalósításán kívül vállalnia kell a műről a kuratórium instrukcióinak figyelembevételével részletes fotó-, ill. filmdokumentáció készítését, vagy elkészíttetését is, amelynek költségeire a pályázatkiíró művenként maximum bruttó 250.000. Ft-ot biztosít a pályázott felhasználási díjon felül.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy:
1. a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el,
2. amennyiben a partner települések a helyszíneket – szándéknyilatkozatuk, ill. a velük kötött megállapodás ellenére – nem biztosítják, az adott településen a projekt megvalósításától kötelezettségek vállalása nélkül elálljon – akár az eredmények kihirdetése után is.

A megvalósuló alkotások működésének, lezajlásának, láthatóságának időtartama legalább 10 nap kell legyen, amely 2009.10.05. és 2010.01.31. között bármikor lehet.

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából szakmai kuratórium bírálja el.
A pályamunkák közül előnyt élveznek azok, amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.
A pályázatokat 2009. augusztus 3. (hétfő) 15 óráig beérkezően kell benyújtani az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz (1014 Budapest, Úri u. 54-56., levelezési cím: 1250 Bp. 1. Pf. 17.) „Az én kis falum” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a kuratórium elé.
A pályázat elbírálása két fordulóban történik. A kuratórium a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a második fordulóba jutott pályázókat egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be 2009. augusztus 12-én, az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűritermébe (Bp., I. ker. Úri u. 54-56.).
A konzultációra a kuratórium további anyagokat kérhet be a pályázóktól.
A kuratórium ezután, második ülését követően, legkésőbb 2009. szeptember 10-ig hirdeti ki döntését.

A kuratórium döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a Lektorátus internetes oldalain (www.lektoratus.hu) és az MMIKL honlapján (www.mmikl.hu) tesszük közzé.
A megvalósítandó műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Angel Judit művészettörténész, a Műcsarnok kurátora
Boros Géza művészettörténész, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Művészeti Főosztályának főosztályvezető-helyettese
Kertész László művészettörténész, a Lektorátus igazgatója (a pályázatkiíró képviseletében)
Készman József művészettörténész, kurátor, a Műcsarnok produkciós vezetője
Körösényi Tamás szobrászművész, tanszékvezető docens (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Lágler Péter kulturális antropológus, kutató (MMIKL Kutatási és Fejlesztési Programok Főosztálya)

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy pályázatába a második fázis lezárását követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak.
A pályaművek visszaadásáról a pályázók a beadás helyszínén kapnak tájékoztatást.

A pályázati koncepció CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát a Lektorátus archiválja, ill. az Interneten közzéteszi.

A public art műveket befogadó településeken a projektek zárásaként az MMIKL a Kutatási és Fejlesztési Programok Főosztálya szakmai irányításával hatásvizsgálatot szervez. Programkoordinátor: Lágler Péter.

Szerzői és felhasználói jogok:
1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.

2. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

Elérhetőség:
A pályázattal kapcsolatos bárminemű további kérdést a e-mail címen, ill. a (06-1)-356-7444/104 melléken lehet feltenni Leposa Zsóka művészeti főtanácsadónak, a program szakmai koordinátorának.

2009. június 15.

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus