Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2017. február 6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2017. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal alkotó képzőművészek számára a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, valamint összetett támogatási rendszerrel kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak:
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.
Új pályázóként az 1982. január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasok közül (akik még nem töltötték ki a három év ösztöndíjas időtartamot) az 1980. január 1. után születettek pályázhatnak.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2017-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 26 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig)

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 3-3 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 12 példányban,
3. Ha van, a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 3 példányban,
4. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása) 12 példányban,
5. Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfólió) 1 példányban,
6. A pályázó szakmai munkásságát bemutató legfeljebb 3 alkotás. (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.)

Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:
1.) Személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2017. február 6., hétfő, 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.

Személyes és postai benyújtás címe:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.

2.) Elektronikus úton, csatolt fájlként pdf vagy doc formátumban a e-mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni). Az elektronikusan érkező pályázatokat 2017. február 6., hétfő, 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan csatolásával kell benyújtani (a pályázat óriás file-ként, más weboldalról letöltendő módon történő benyújtása nem tekinthető érvényes pályázatnak). Nem kötelező eleme a pályázati anyagnak, de amennyiben rendelkezésére áll online portfólió vagy saját weboldal, kérjük csatolni.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

A művek és a portfolió beadásának helye:
Műcsarnok (Bp. 1146, Dózsa György út 37.), hátsó kapu, teherporta (Ötvenhatosok tere, buszparkoló felől).

A művek és a portfólió beadásának időpontja: 2017. február 22., szerda, 9 és 17 óra között

A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére van lehetőség. A művek és a portfólió beszállításának, installálásának és elszállításának költsége a pályázó művészt terheli.

A művek és a portfoliók visszaadásának helye és időpontja:
Műcsarnok (Bp. 1146, Dózsa György út 37.), 2017. február 27., hétfő, 9 és 17 óra között.
Az át nem vett művek tárolásáért a MANK költséget számít fel.

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázó személye nem felel meg a pályázati feltételeknek,
– hiányos a mellékelt dokumentáció,
– az adatlap vagy a nyilatkozat hiányos, illetve a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
– határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.
A kuratórium tagjainak névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon tesszük közzé.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani személyesen.

A beérkezett pályázati anyagok színvonala és a kuratórium szakmai döntése alapján 2 ösztöndíjasnak a MANK egy felújított, modern csoportos (2 fős) műtermet biztosít a Szentendrei Régi Művésztelepen, amelyet az ösztöndíjasok 1 évig (2017. április 1.–2018. március 31.) személyenként havi 5.000,- Ft rezsi költség hozzájárulás vállalásával közösen (1-1 fő) vehetnek igénybe a zavartalan, folyamatos alkotói munka érdekében.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek színvonala.

Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről 2017. november végéig írásban, valamint 2017. december elején a műalkotások kiállításon való bemutatásával kell beszámolnia. A beszámolóval kapcsolatos tudnivalókról (valószínű vidéki helyszín, időpont) az ösztöndíjat elnyert alkotókat értesíti a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Ösztöndíjas bemutatkozó kiállítás:
A nyertes pályázók részt vesznek egy kurátori válogatáson alapuló reprezentatív ösztöndíjas kiállításon, amelyet 2017 tavaszán rendezünk meg az ösztöndíjasok bemutatkozásaként.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Derkovits Gyula ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Orgován Kinga
tel.: +36 26 501 066/203 mellék
e-mail:

Szentendre, 2017. január 18.
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.