Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj

határidődeadline: 2011. február 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képző- művészeti Lektorátus (a továbbiakban: MMIKL) pályázatot hirdet fiatal művészettörténészek és műkritikusok részére a 2011. évi Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását.

Pályázhatnak
Az 1971. január 1. után születettek.
Nem pályázhat, aki 2011-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (az NKA alkotói támogatása, ill. az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 10 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tartalmi és formai követelményei
Az ösztöndíj kutatói programmal vagy műkritikusi programmal pályázható meg. A pályázó aláírásával hitelesített kutatói munkatervnek tartalmaznia kell a téma és a kutatói koncepció leírását, az intézmény(ek) megnevezését, ahol a pályázó a kutatni kíván, valamint a kutatás tervezett publikációs hozadékát (PhD-ösztöndíjas témával nem lehet pályázni). Műkritikusi tevékenység esetén szisztematikus publikációs program támogatására van csak lehetőség.

Az ösztöndíjat a kuratórium az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével benyújtandó beszámoló anyag (kutatói beszámoló illetve publikációk) elbírálása alapján további két alkalommal, összesen három ösztöndíjas intervallumra meghosszabbíthatja. Amennyiben a pályázó három ösztöndíjas időszakra szóló munkatervvel pályázik, programjának az egyes intervallumokra eső részeit a pályázatában egyértelműen kell ütemeznie.
Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott évi pályázati kiírás szerint. Az új pályázati időszakról szóló munkatervet (amely lehet az előző időszakban megvalósított munkaterv folytatása is) az új pályázattal együtt, a kiírásban előírt dokumentumokat mellékelve (természetesen a már beadott beszámoló kivételével) kérjük benyújtani. A beszámoló értékelése alapján dönt a Kuratórium az ösztöndíj további 1 ösztöndíjas időszakra történő meghosszabbításáról.
Az ösztöndíj visszavonható. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három intervallumot.

Benyújtandó

(Az 1-4. számú dokumentumok 7 példányban)

1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,

2. a pályázó szakmai önéletrajza,

3. Az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása (részletes, aláírással hitelesített munkaterv), amelynek megvalósításához a pályázó a támogatást kéri,
4. A pályázó eddigi publikációinak jegyzéke és három jelentősebb publikációjának a másolata,

(1 példányban)

5. az 1. számú melléklet, a nyilatkozat.

(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, de letölthető a www.lektoratus.hu honlapról is.)

Hosszabbításra pályázók esetén csak az adatlap és a nyilatkozat benyújtása szükséges, az új munkaterv az előző ösztöndíjas időszakról benyújtott beszámolóval együtt mutatandó be.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg
– hiányos a mellékelt dokumentáció
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
– határidőn túl történik a benyújtása

A pályázatokat az MMIKL szakmai igazgatóságának, az MMIKL Képző és Iparművészeti Lektorátusnak a címére kell benyújtani: 1014 Budapest, Úri utca 54-56.
Postacím: 1250 Budapest 1. Pf.: 17.

Pályázatok beérkezési határideje: 2011. február 25. péntek 14 óra (vagy postai úton legkésőbb február 16-i feladással.).

A pályázat elbírálása
A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Horányi Attila, Nagy Ildikó, Sasvári Edit és Tatai Erzsébet művészettörténészek.
A beszámolók rezüméit a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a honlapján közzéteszi.
A döntést a kuratórium 30 napon belül hozza meg, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, az MMIKL főigazgatóságára lehet benyújtani.
Az MMIKL az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete (eddigi kutatási/publikációs tevékenysége), munkatervének kvalitása, illetve hosszabbításra pályázóknál a beszámoló kvalitása

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MMIKL ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszak végén köteles az elfogadott munkatervének megfelelő írásos beszámolót – az ahhoz kapcsolódóan általa publikált vagy még megjelenés előtt álló tanulmányok és interjúk teljes szövegével együtt – benyújtani.
Köteles továbbá mellékelni egy az éves beszámoló alapján elkészített résumét digitális formában, amelyet az MMIKL – az ösztöndíjasok által végzett munka szakmai és társadalmi nyilvánosságát biztosítandó – a www.lektoratus.hu honlapon közzétesz. A résumé benyújtása a beszámoló-kötelezettség szerves része, elmulasztása az ösztöndíj megvonását vonja maga után.
A III. ösztöndíjas időszak utolsó két havi ösztöndíjának kifizetésére a beszámolók értékelése után kerül csak sor, az értékelés függvényében. A kuratórium dönthet az ösztöndíj visszatartásáról, illetve a beszámoló el nem fogadása esetén megvonásáról is.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkájának publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának tényét a logo feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logo elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető. (A tudományos előadás is publikációnak minősül, míg a napi- vagy hetilap-megjelenés mentesül a logo-feltüntetés kötelezettsége alól.)
A logo a www.nefmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon e-mailben kérhető meg a tárcától.
A kuratórium a beszámolók értékelésekor a már publikált írások közül csak azokat veszi figyelembe, amelyek esetében az ösztöndíj-támogatás kötelező feltüntetése megtörtént.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Simonffy Szilvia művészeti főtanácsadó, MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Művészeti Osztály (tel.: 356-7444/132 mellék, e-mail: ).

A pályázati kiírás, az adatlap és a nyilatkozat letölthető a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról www.nefmi.gov.hu, és a www.lektoratus.hu honlapról.

Budapest, 2011. február 8.

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Pályázati adatlap
Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj
2011.
(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!)
A pályázó adatai:

Név: ……………………………………………………………………………………………..

A műkritikusi / kutatási program címe:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Születési hely: ……………………………… Születési ………..év ………….hó ..…. nap

Állandó lakcím: …………………………………………………………………………………

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………..…Mobil:…………………………….Fax: ………..……..…..

E-mail: …………………………………………………………………………………………..

Legmagasabb iskolai végzettség
(kérjük az adott intézményt, szakot is megnevezni, ahol végzettségét szerezte):

…..……………………………………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………………………………….

Korábban részesült-e Kállai-ösztöndíjban, ha igen, melyik évben, években?

…………………………………………………………………………………………………..
Egyéb, központi költségvetési forrásból (az NKA alkotói támogatása, ill. az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) korábban elnyert ösztöndíj, támogatás:

…..……………………………………………………………………………………………….

Jelenleg részesül-e központi költségvetési forrásból elnyert vagy külföldi ösztöndíjban (ha igen, nevezze meg):

……………………………………………………………………………………………………

Dátum:………………………….
Aláírás: ……………………………….….

1. számú melléklet

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA

Alulírott……………………………………………………………(Születési hely:………………….,időpont…………….,Lakcím………………………………………)a jelen nyilatkozat aláírásával
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-a alapján kijelentem, hogy az általam a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan a Közpénztv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott – összeférhetetlenséget megalapozó – kizáró okok személyemben nem állnak fenn;

a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatomhoz kapcsolódóan személyemben
a) nem áll fenn
b) az alábbi tekintetben fennáll:
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………, és a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése alapján kezdeményezem a fenti tény közzétételét, érintettségemmel kapcsolatban eleget tettem a Közpénztv. rendelkezéseinek, illetve a támogatás nyújtásával összefüggésben, a személyemben fennálló korábbi összeférhetetlenséget – amennyiben ilyen volt – megszüntettem;
nyilatkozom arról, hogy a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj pályázati feltételeinek maradéktalanul megfelelek, és az általam szolgáltatott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek és hitelesek, a valóságnak mindenben megfelelnek;
tudomásul veszem, hogy az ösztöndíj elnyerésével kötelezettséget vállalok arra, hogy az ösztöndíjas időszak végén – a kuratórium által meghatározott feltételek szerint – az elvégzett munkáról részletes írásbeli beszámolót nyújtok be;
nyilatkozom arról, hogy az általam a pályázatom részeként benyújtott egyéni munkaterv tartalma összhangban van a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a pályázati felhívás előírásaival;
hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI), valamint a pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítói a pályázatomban foglalt személyes adataimat a pályázat értékelése és az ösztöndíjas jogviszony létesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeljék, továbbá tudomásul veszem, hogy a nevem, az ösztöndíj célja, összege, az egyéni munkaterv megnevezése, az ösztöndíjas beszámoló rezüméje, valamint a Közpénztörvény 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti érintettség nyilvánosságra hozhatók;
nyilatkozom arról, hogy központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (az NKA alkotói támogatása, ill. az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) az ösztöndíjas időszak alatt nem részesülök, illetve az esetlegesen fennálló ilyen ösztöndíjamat megszüntetem;
nyilatkozom arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozásom, ideértve az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is (a továbbiakban: köztartozás);
tudomásul veszem, hogy köztartozás esetén annak megfizetéséig az ösztöndíj nem illet meg, az esedékes ösztöndíj folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az esedékes ösztöndíj a köztartozások megfizetése érdekében – az ösztöndíj ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerül kivéve, ha az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint a támogatás köztartozás esetén is folyósítható;
hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámomat (adóazonosító jelemet) a Magyar Államkincstár, a NEFMI, valamint a pályázat pénzügyi lebonyolítója felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére korábban pályázatot nem nyújtottam be;
VAGY
A Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére korábban pályázatot az alábbiak szerint nyújtottam be :
ÉV Támogatás: igen/nem ÉV Támogatás: igen/nem

hozzájárulok a munkaterv, a szakmai önéletrajz, a publikációs lista és a pályázat részét képező, a szakmai munkásságot reprezentáló publikációk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény szerinti megismerhetőségéhez;
amennyiben
az ösztöndíj felhasználására meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy az ösztöndíj igénybevételét nekem felróható okból nem kezdeményezem;
olyan körülmény merül fel, amely alapján az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 114. § (1) bekezdése alapján nem köthető támogatásra irányuló szerződés;
az ösztöndíj nyújtásának feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonom;
a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, az ösztöndíjszerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
adataimban, az ösztöndíjszerződés feltételeiben vagy a szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be,
azt a tudomásomra jutást követően 8 napon belül írásban bejelentem a pályázatkezelő szerveknek;
vállalom, hogy az Ámr. 127. § (1)-(3) bekezdése szerinti esetekben a NEFMI által megállapított jogosulatlanul igénybe vett ösztöndíj összegét és annak kamatait az Ámr-ben és az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint visszafizetem;
tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az ösztöndíj nyújtásának feltétele.
Dátum:
………………………
a pályázó aláírása