Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj

határidődeadline: 2013. február 20.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal művészettörténészek és műkritikusok részére a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.

Jelen pályázati felhívás – költségvetés-technikai okok miatt – kivételesen 6 hónapra, 2013 első félévére vonatkozik (január-június). Az első félévi ösztöndíjat elnyerő pályázók a sikeres félévi beszámolót követően lehetőséget kaphatnak az ösztöndíj második félévi folytatására.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását.

Pályázhatnak
Az 1972. január 1. után születettek.
Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a háromszor egyéves ösztöndíjas intervallumot.

Nem pályázhat, aki 2013-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (az NKA alkotói támogatása, stb.) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 7 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tartalmi és formai követelményei
Az ösztöndíj kutatói programmal vagy műkritikusi programmal pályázható meg. A pályázó aláírásával hitelesített kutatói munkatervnek tartalmaznia kell a téma és a kutatói koncepció leírását, az intézmény(ek) megnevezését, ahol a pályázó kutatni kíván, valamint a kutatás tervezett publikációs hozadékát (PhD-ösztöndíjas témával nem lehet pályázni). Műkritikusi tevékenység esetén szisztematikus publikációs program támogatására van csak lehetőség.

Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott pályázati kiírás szerint. Amennyiben a pályázó több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervvel pályázik, programjának az egyes intervallumokra eső részeit a pályázatában egyértelműen kell ütemeznie. Az ösztöndíj visszavonható.

Benyújtandó

(Az 1-4. számú dokumentumok 7 példányban)

1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (7 pld.),
2. a pályázó szakmai önéletrajza,
3. az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása (részletes, aláírással hitelesített munkaterv), amelynek megvalósításához a pályázó a támogatást kéri,
4. a pályázó eddigi publikációinak jegyzéke és három jelentősebb publikációjának a másolata(1 példányban)
5. az 1. számú melléklet, a nyilatkozat.

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, de letölthető a www.lektoratus.hu honlapról is.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

a pályázati feltételeknek nem felel meg
hiányos a mellékelt dokumentáció
az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
határidőn túl történik a benyújtása

A pályázatokat személyesen vagy postai úton az alábbi címeken lehet benyújtani:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
A pályázatok személyes benyújtására hétfőtől péntekig 10-14 óra között van lehetőség.
Postacím: 1250 Budapest 1. Pf.: 17.

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. február 20. szerda 15 óra.

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Nagy Ildikó, Sasvári Edit, Tatai Erzsébet és Horányi Attila művészettörténészek.
A beszámolók rezüméit a MANK a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.
A döntést a kuratórium 30 napon belül hozza meg, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a MANK-hoz lehet benyújtani. A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete (eddigi kutatási/publikációs tevékenysége), munkatervének kvalitása, illetve az előző intervallumban is ösztöndíjas pályázóknál a beszámoló kvalitása

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program/muveszeti-szolgaltatasok-jogosultsaga).

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a MANK gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjasnak a folyamatban lévő kutatások aktuális fázisáról, a már megjelent és tervezett publikációkról és a tudományos munka további menetéről várhatóan 2013 júniusában kell beszámolnia. Az ösztöndíjasnak az elfogadott munkatervének megfelelő írásos beszámolót – az ahhoz kapcsolódóan általa publikált vagy még megjelenés előtt álló tanulmányok és interjúk teljes szövegével együtt – kell benyújtania.
Köteles továbbá mellékelni egy a beszámoló alapján elkészített rezümét digitális formában, amelyet a MANK – az ösztöndíjasok által végzett munka szakmai és társadalmi nyilvánosságát biztosítandó – a www.lektoratus.hu honlapon közzétesz. A rezümé benyújtása a beszámoló-kötelezettség szerves része, elmulasztása az ösztöndíj megvonását vonja maga után.

A kuratórium az ösztöndíjat az elnyert féléves ösztöndíjas időszak elteltével bemutatott beszámoló elbírálása alapján meghívásos pályázattal további féléves intervallumra meghosszabbíthatja.

A beszámolók kvalitása és a kuratórium szakmai döntése alapján a legszínvonalasabb beszámolót benyújtó 2 ösztöndíjas 1-1 hónapot tölthet el ingyen a szigligeti alkotóházban (előzetesen egyeztetett időpontban).

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkájának publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető. A logó a tárca archív, de még működő, www.emmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon, e-mailben kérhető meg a tárcától. A kuratórium a beszámolók értékelésekor a már publikált írások közül csak azokat veszi figyelembe, amelyek esetében az ösztöndíj-támogatás kötelező feltüntetése megtörtént.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Szentandrási Sós Zsuzsa
tel.: 356-7444/110 mellék
e-mail:

Gömöry Judit
tel.: +36 1 356 7444/126 mellék
e-mail: