Kortárs művészek telepe

határidődeadline: 2013. május 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a GENIUS LOCI II. – Kortárs művészek telepe című kiállításon való részvételre

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) kiállítást szervez Genius loci II. – Kortárs művészek telepe címmel 2013. május-június hónapban a Szentendrei Régi Művésztelepen és a hozzá kapcsolódó Galériában, amelynek alkalmából a MANK pályázatot hirdet alkotóművészek számára a kiállításon való részvételre.

A MANK legfőbb célja a Szentendrei Régi Művésztelep és Galéria teljes körű felújítását és modernizálását követően egy olyan friss, nyitott szemléletű művészeti színtér kialakítása, amely kivételes történetére és hagyományaira támaszkodik, ugyanakkor a művésztelep megváltozott, 21. századi értelmezési és működési kereteit átgondolva bemutatkozási lehetőséget, illetve a jövőben inspiratív alkotói közeget teremt a művészek számára. Ennek értelmében a galéria két egymással szorosan összefonódó, a művésztelep múltjára és jelenlegi helyzetére reflektáló, illetve a „telepi lét”, a közös(ségi) alkotás, a művésztelep kortárs fogalmának lehetőségeit kutató kiállítással kezdi meg működését.

A bevezető kiállítás a GENIUS LOCI I. – A hely szelleme; Válogatás a szentendrei művésztelepen dolgozók munkáiból címet viseli, s a művésztelep múlt századi történetére, egykori alkotóira és sokrétű művészeti irányaira tekint vissza. A tárlat nem csupán a művésztelep történetét eleveníti fel, hanem közvetlenül elvezet a közösség, a közösségi alkotás, a művésztelepen való együttélés, egymásra hatás kérdéséhez is. A művésztelepi közös munkáról alkotott képet eddig elsősorban a Szentendréről, magáról a tájról és a városról készült festmények határozták meg, melyekkel korábban több átfogó kiállítás is foglalkozott. A GENIUS LOCI I. című kiállításban azonban arra vállalkoznak a szervezők, hogy közelebb lépve magukhoz az alkotókhoz, a művésztelep működésének személyesebb oldalát tárják fel egy olyan válogatás segítségével, amely bemutatja a művészek együttműködésének különböző dokumentumait, így nyomon követve a közösségen belüli egymásra hatások útját: a műtermek enteriőrjeit a bennük alkotó művészekkel, önarcképeikkel és egymásról készített portréikkal. Maga az alkotó individuum áll a tárlat fókuszában: azok, akik meghatározó alakjai a magyar képzőművészet történetének és azok is, akiknek munkáit csak az idő múlásával övezi egyre növekvő érdeklődés.

A pályázat tárgya:
Az első kiállítás folytatásaként a GENIUS LOCI II. – Kortárs művészek telepe című kiállítás alkalmával azt vizsgáljuk, hogy a 21. századi, nyitott kommunikáción alapuló, ’online’ társadalomban hogyan lehetséges, egyáltalán lehetséges-e egy jól körülhatárolható, egymás alkotásaira és alkotói folyamataira hatással bíró művészeti közösséget létrehozni. Arra keressük a választ, hogy napjainkban milyen lehetőségeket rejt és hogyan definiálódik a művésztelep fogalma. Mennyiben tér el a múlt századi alkotói társulásoktól és milyen új perspektívákat rejt magában a jövő szentendrei művésztelepe?

Ennek értelmében a kiállításon való részvételre olyan már elkészült vagy elkészítendő műalkotásokkal lehet pályázni műfaji megkötés nélkül, melyek a fenti koncepción túl a következő kérdésekkel foglalkoznak:
– Hogyan képzelik el az alkotóművészek egy művésztelep működését ma?
– Mit emelnének ki, mit tartanak fontosnak egy ilyen alkotói társulásban?
– Hogyan változott a művésztelep jelentése a 20. századhoz képest?
– Mit jelenthet ma egy művésztelepi közösség, egyáltalán van-e létjogosultsága egy szorosabb értelemben vett művésztelepnek?
– Milyen alternatívákat vetnének fel a művészek a telep benépesítésére és működtetésére?
– Hogyan tudnak a különböző alkotói műfajok – kibővülve az iparművészettel és designnal – olyan integrált területeket, diskurzust létrehozni, amik nem csak az alkotói közösségen belül éreztetik hatásukat, hanem szélesebb körben képesek hatni?
– Léteznek-e azok a jelek, amelyek rendszerré összeállva meghatározzák egy közösség nyelvét, amely reprezentatívvá, olvashatóvá válik? Létezik-e zárt rendszer, illetve zárt közösség napjainkban?
– Miként definiálható ma a ’szentendreiség’ fogalma?
– Mi lehet a művésztelep szerepe abban a városban, ahol ilyen telített a művészeti élet, mit jelent a „szentendreiség”?

Pályázati feltételek:

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat jellege, formája: részben meghívásos

Pályázók köre: alkotóművészek egyénileg vagy csoportban korhatár nélkül

A pályázat eredménye alapján nyertes művek installálásának ideje várhatóan:
2013. június 21-26.

A kiállítás időtartama: 2013. június 27.- 2013. július 31.

A kiállítás helye: Szentendrei Régi Művésztelep és Galéria, felújított műtermek és a művésztelephez tartozó park

A GENIUS LOCI II. – Kortárs művészek telepe című kiállításra bekerülő művek alkotói 50 000 Ft tiszteletdíjban részesülnek.

A pályaműre vonatkozó követelmények:
– egy pályázó több pályatervet is benyújthat
– egyediség: a pályázaton előnyben részesülnek az új, konkrétan erre a kiállításra készülő művek
– műfaji lehetőségek: műfaji megkötés nincs. Lehet a téma egészére vagy az együttműködés bármely formájára reflektáló mű, festmény, szobor, grafika, média installáció, projekció, esemény, performance, helyzet vagy működési forma, aktivitás, köztéri mű, hálózat, integrált design, stb. A kiállításon való részvételre folyamat alapú, a kiállítás nyitvatartási ideje alatt megvalósuló művel is lehet pályázni.
– elhelyezés: a galéria kiállítóterein kívül egyes felújított műtermekbe, illetve a művésztelephez tartozó kertbe is tervezhetők művek
– méretbeli megkötés nincs

A szerzői jogi törvény szerint a felhasználó (pályázatkiíró) a szerzővel (nyertes pályázó) felhasználási szerződést köt. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkákhoz fűződő szerzői jogaikat.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
– a pályázatot benyújtó kapcsolattartó adatai, elérhetősége
– a pályázó művész(ek) szakmai önéletrajza
– műleírás (maximum 1 gépelt oldal, amelynek tartalmaznia kell az alkotás programját, pontos méretét, anyagát, kiviteli technikáját, elhelyezését, technikai megoldás esetén működésének és karbantartásának leírását
– már megvalósult műalkotással pályázók esetén a kész műről készült jó minőségű, értékelhető reprodukció(k)
– újonnan készülő művek esetén bírálható léptékű vizuális terv
– új művek esetén a tervezés és kivitelezés időbeli ütemezése

A fenti dokumentumok – a modellt, makettet kivéve – 1 nyomtatott példányban, valamint digitális formában (CD-n vagy DVD-n, a szöveges részek doc vagy pdf, a képanyag jpeg formátumban) nyújtandók be.

A pályázat benyújtásának helye és ideje:
A pályázati anyag személyesen munkanapokon 9-16 óráig vagy postai úton benyújtható a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez az alábbi címeken:
2000 Szentendre, Bogdányi utca 51. vagy 1250 Budapest, Pf. 17.
A borítékon kérjük feltüntetni a következőt: „GENIUS LOCI”

A pályázat beérkezésének határideje: 2013. május 31. (péntek) 15.00 óráig

A határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a pályázat kiírója kizárja.

A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely költségek megfizetésére a pályázat kiírója nem kötelezhető.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. június 3.

A pályázattal kapcsolatos további információ:
Szabó Ágnes Eszter, művészeti koordinátor

+36 20 284 46 16

Józsa Kitty

+36 20 852 77 66