Köztéri műalkotások Monor integrált városközpont-fejlesztése című projekt keretében

határidődeadline: 2012. február 23.

Pályázati felhívás
Monor integrált városközpont-fejlesztése
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 tárgyú projekt keretében
maradandóság igényével állítandó köztéri műalkotások – „PUBLIC ART” létrehozására

1) A pályázat kiírója:
Monor Város Önkormányzata, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
Képviselője: Pogácsás Tibor polgármester

2) A pályázat lebonyolítója:
Monori Városfejlesztő Kft.
Címe: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
Kapcsolattartó személy: Rajki László ügyvezető
Telefon/Fax: 06/29/612-310; E-mail:

3) A pályázat célja:
A „Monor integrált városközpont-fejlesztése” című projekt keretében átépül Monor Kossuth Lajos utca, Arany János utca és József Attila utca közötti szakasza.
Az átépítési munkák keretében a közút új burkolatot kap, a kisvárosi hangulatba illeszkedő, az utcát egységbe fogó járdaburkolatok, sétányok kerülnek kialakításra, egységes stílust képviselő utcabútorokkal, valamint a zöldfelületek, fasor felújításával.
Az utca képét és a mikro-klimatikus viszonyokat mesterséges mederbe terelt vízarchitektúra, valamint díszmedence és szökőkút létesítése javítja.
A pályázat kiírója az emberközeli, hangulatos, kisvárosi sétálóutca-miliő megteremtése érdekében a patakmeder mentén, esetleg a vízhez kapcsolódva, akár arra reflektálva, a járdák vagy zöldfelületek egy vagy inkább több pontján egyedi formálású, a helyi hagyományokra, sajátosságokra asszociáló, (pl. a szőlőtermesztéssel, borászattal, a vízparti növény- és állatvilággal kapcsolatos) plasztikák és/vagy integrált design objektek létrehozását és elhelyezését tervezi.
A pályázó a patakmeder környezetét, illetve a tervezett plasztikai elemeket, objekteket kezelje egységes egészként, ne több, egymástól koncepcionálisan független alkotás elhelyezésére tegyen javaslatot. Javasolt a köztéri alkotás/együttes súlyponti elemét a patak indulási pontjának minősülő vízmedencéhez rendelni (esetleg abban vagy környezetében elhelyezni).

4) Az elhelyezés:
Az 1. számú mellékleten megjelölt területen belül az alkotás/együttes elemei bárhová elhelyezhetők, de a pályázó legyen figyelemmel a 4. számú mellékletként csatolt közműtérképre, illetve az 2.-3. számú mellékleten feltűntetett, megőrzendő faállományra, illetve telepítendő lámpatestekre.

5) A pályázat jellege, formája:
Nyílt, anonim pályázat.
A pályázat titkos. A pályázó nevét, pontos címét és telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni, a borítékon, a terveken/ modelleken és a mellékleteken a kiíró az átvételkor a beérkezés sorrendében feltünteti a pályamunka sorszámát.
Minden a pályázó azonosítására alkalmas információ szerepeltetése a pályázati anyagban, így referenciamunkák szerepeltetése is a pályázó automatikus kizárását vonja maga után. Ha az anonimitás megsértésére a bírálat és a döntés után, a borítékok felbontása eredményeképpen derül fény, a benyújtott pályázat akkor is érvénytelennek minősül.

6) Költségkeret
A pályázóknak figyelembe kell venni, hogy a művek/műegyüttes megvalósításának maximális keretösszege bruttó 25 millió forint.

7) A megvalósításra kiválasztott mű/műegyüttes elhelyezésének várható legkorábbi időpontja: 2012. szeptember 15.

8) A pályázatkiírója 2012. január 11-én 10.00 órai kezdettel helyszíni konzultációt tart.

9) Pályázati feltételek:
9.1) Egy pályázó több pályatervet is benyújthat
– Egy pályázó több helyszínre/helyre is benyújthat pályatervet.
– Egy pályázó egy helyszínre/helyre több (alternatív) pályatervet is benyújthat.
– A pályázó csak új, máshol még be nem mutatott tervvel pályázhat.
9.2) Esztétikai követelmények, műfaji lehetőségek
A maradandóság igényének megfelelő kortárs köztéri plasztikák, integrált design objektek.
9.3) Funkcionális követelmények
– A mű álljon ellen az időjárás viszontagságainak (követelmény az elhelyezés körülményeinek megfelelő tartós anyag használata: kő, fém, kerámia, mozaik, üveg, műanyag stb.)
– Ne legyen balesetveszélyes.
– A mű felülete legyen ellátva anti-graffiti bevonattal, vagy olyan anyagból készüljön, ami lehetetlenné teszi a firkálását.
– Legyen vandálbiztos.
– Karbantartása könnyen megoldható legyen.
– A műalkotás elhelyezése a természeti környezetbe minimális beavatkozással járjon. – Az üzemeltetési költségek alacsonyak legyenek.
9.4) Szerzői és felhasználói jogok
Mivel köztéri munka elhelyezése esetén minden esetben művészeti alkotás felhasználása történik, a szerzői jogi törvény szerint a felhasználó (pályázatkiíró) a szerzővel (nyertes pályázó) felhasználási szerződést köt.
A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkákhoz fűződő szerzői jogaikat.
9.5) Benyújtandó: Egy példányban: – A pályázó neve, pontos postai címe, telefonszáma, faxszáma és email-címe aláírással, egy lezárt borítékban. Az alábbi dokumentumok – a modellt kivéve – 1 eredeti printelt és 2 másolati példányban, A/4 formátumban nyújtandók be, valamint további 1 példányban digitális formában (CD-n vagy DVD-n, a szöveges részek doc vagy pdf, a képanyag jpeg formátumban): – műleírás (maximum 1 gépelt oldal, amelynek tartalmaznia kell az alkotás programját, pontos méretét, anyagát, kiviteli technikáját, elhelyezését, technikai megoldás esetén működésének és karbantartásának leírását) – a plasztika/plasztikai elemek/objekt 1:5 léptékű modellje és az esetleges posztamens rajzterve (a modell nem készülhet nemes anyagból, vagy a kivitelezés végleges anyagából) – a pályázatkiíró által a kiíráshoz csatolt helyszínrajz alapján készített, a pontos elhelyezés helyét és a tájolást egyértelműen jelölő alaprajzi terv – bírálható léptékű vázlattervek a mű környezetbe illesztéséről és a közvetlen környezet kialakításáról – a tervezett műalkotás elhelyezéséhez, rögzítéséhez szükséges alapozás vasbeton terve M=1:10 léptékben – a tervezés és kivitelezés részletes költségvetése (nettó + törvényes ÁFA forintban), amely magában foglal minden, a pályázó részéről érvényesíteni kívánt költséget – a tervezés és kivitelezés időbeli ütemezése (pontos határidőkkel)
9.6) A pályázat nyelve: magyar

10) A pályázat benyújtása
10.1) A pályázat benyújtásának helye és ideje
Monor Város Önkormányzata, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., Titkárság (munkanapokon, péntek kivételével 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között, a pályázat benyújtási határidejének napján 8 és 16 óra között van lehetőség).
A pályázat postán nem nyújtható be.
10.2) Pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 23. 16.00 óra.
10.3) A határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a pályázat kiírója kizárja, illetve a szakmai bizottság azokat nem értékeli.
10.4) Hiánypótlás
A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

11) A pályázat kiírója által jelen pályázati felhívás vonatkozásában előírt egyéb feltételek
11.1) A pályázati feltételeket – szerződéses érvénnyel – a pályázat kiírója a pályázat közzétételével, a pályázó pedig pályaművének benyújtásával magára nézve kötelezően elfogadja.
11.2) A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely költségek megfizetésére a pályázat kiírója nem kötelezhető.
11.3) A pályázat kiírója fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen pályázati felhívását bármikor visszavonja, továbbá, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott pályázatok alapján ne kössön szerződést.

12) A pályázat elbírálása, döntés a megbízásról
12.1) Szakmai bírálat
A szakmai bírálatot az 1991. évi XX. törvényalapján az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus végzi a pályázatkiíró és/vagy lebonyolító képviselőinek jelenlétében.
Bírálati szempontok: a pályaművek megfelelése a kiírásban megfogalmazott programnak, esztétikai és funkcionális követelményeknek, a pályaművek költségbecslésének realitása.
A Lektorátus a szakmai állásfoglalásáról szakvéleményt ad ki.
12.2) Javaslattevő
A képviselőtestület számára döntés-előkészítő javaslatot a megbízás kiadásáról Monor Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési, Sport és Egyesületi Bizottsága terjeszt elő.
12.3) Döntés a megbízásról
A művek megvalósítására, a szerző megbízására vonatkozó végleges döntést Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb 2012. április 20-ig meghozza a szakvélemény figyelembevételével, amelyről a döntést követő 15 napon belül írásban értesíti az alkotókat és az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátust.
A pályázók anonimitásának feloldására csak a döntés jegyzőkönyvezése után kerülhet sor. A pályázók nevét és címét a kiíró az anonimitás feloldása után megküldi a Lektorátusnak, aki a szakvéleményt az összes pályázó számára megküldi.
12.4) A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy több pályamű elemeinek együttes felhasználását kérje a pályázóktól, azaz több pályázóval köt szerződést.

13) A művek elhelyezéséhez szükséges engedélyeket a pályázatkiíró köteles beszerezni.

Monor, 2011. december 19.

Mellékletek:
http://www.monorivarosfejleszto.hu/index.php?t=palyazatok