Pályázati felhívás a 16. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

határidődeadline: 2017. szeptember 15.

2015-től a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum feladata a Velencei Biennále képzőművészeti és építészeti kiállításainak megrendezése. A múzeum vezetője – a hazai gyakorlatot folytatva – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. A 2018. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a kurátori pályaművek közül a szakmai zsűri a legjobbnak ítéli.

A pályázat kiírója: Dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a 2018. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále nemzeti biztosa.

A pályázat tárgya: a 16. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízása.

A pályázat hivatalos megjelenésének helye: a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja (http://ludwigmuseum.hu/site.php?inc=0&menuId=498&tartalom=txt)

A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan személy pályázhat, aki jártas a kortárs építőművészetben, valamint rendelkezik kurátori praxissal és kiállításrendezői gyakorlattal. Társkurátori pályázat esetén meg kell jelölni a vezető kurátor személyét.

A pályázat beadási határideje: 2017. szeptember 15. (A postai feladás legkésőbbi napja.)

A pályázat beadásának módja: a pályázatot nyomtatott formában, két példányban és DVD-n egy példányban elsőbbségi és ajánlott postai küldeményként kell feladni a következő címre: Ludwig Múzeum 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. (A borítékra ráírandó: Velencei Biennále pályázat.)

A postai feladás megtörténtéről – regisztráció céljából – a pályázó kurátortól egy e-mailt várunk a következő címre:

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

1. A pályázó kurátor, valamint a kiállításon bemutatandó alkotó(k) rövid szakmai életrajzát.

2. A magyar pavilonban bemutatandó projekt szakmai koncepcióját 6000-10000 karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800-1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.

3. A projekt látványtervét legalább öt, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép (H.264, mpeg2, mpeg4) formájában.

4. A kiállítás tervezett katalógusának szakmai koncepcióját és technikai leírását 3000–6000 karakternyi terjedelemben.

5. Kommunikációs koncepciót

(ezen belül ötletet a velencei sajtónapokon osztandó kreatív reklámajándékra).

6. A projekt költségvetési tervét.

Tudnivalók a költségvetés tervezéséhez:

A projekt költségkerete nem lehet több brutto 23 millió Ft-nál.

A költségvetésnek tartalmaznia kell:

– a kiállítás kivitelezésének teljes költségét (dologi és személyi kiadások bontásban),

– a katalógus és a kapcsolódó információs anyagok költségét (dologi és személyi kiadások bontásban),

– a szállítás és a projekt résztvevői kiutazási és szállás költségeit (beleértve az építés és a bontás műszaki stábjának kiutazását is),

– a költségkeret 2,5 %-át tartalékként kell tervezni.

A pavilon működtetésének költségeit (közüzemi díjak, teremőrzés, hatósági engedélyek stb.), valamint a kapcsolódó kommunikáció költségeit nem kell tervezni, kivéve, ha az – a projekt speciális volta miatt – eltér a szokásostól.

A költségvetés a Velencei Biennále Iroda általi pontosítás után kerül véglegesítésre, és a nemzeti biztos hagyja jóvá.

7. A megvalósítás ütemezését különös tekintettel az előkészítési munkálatokra, a kiutazásokra, az építési időszakra, esetleges karbantartásra és a bontásra.

8. Az aláírt nyilatkozati űrlapot, melynek tartalma:

a.) A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, ahhoz, hogy

– a pályázat kiírója a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekinthessenek,

– a pályázat kiírója a beadott pályázati anyagot a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján, valamint szakkönyvtárában – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – az eredményhirdetést követően nyilvánossá tegye,

– nyertessége esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.

b.) Valamennyi kiállító (közreműködő alkotó) írásbeli hozzájárulása műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználásához.

c.) A pályázó és a kiállítók személyes elérhetőségei (lakcím, telefon, e-mail).

A nyilatkozati űrlap letölthető a múzeum honlapján közzétett felhíváson belüli linken keresztül (http://ludwigmuseum.hu/file/egyeb/nyilatkozati_urlap_2018.docx).

A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok – a személyes adatok kivételével – nyilvánosak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálása során a pályázótól a pályázatban vállalt kötelezettségére megfelelő biztosítékot kérjen.

A pályázat érvényességének feltételei:

a.) A postára adás előírt dátumának való megfelelés.

b.) Valamennyi szükséges melléklet és a nyilatkozat megléte az előírt formában (kinyomtatva és elektronikus adathordozón).

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem minden pontban felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 2 napos határidővel elektronikus levél útján hiánypótlásra szólíthatja fel. Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázatot határidőn túl adták postára.

Elbírálás, döntés:

A pályázatot szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai:

Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Velencei Biennále Irodája vezetője,

Dr. Fabényi Julia művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója (a zsűri elnöke),

Kim Attila építész, a 2016, 2017 és 2018. évi Velencei Biennále román pavilonja nemzeti biztosa,

Nemes Attila művészettörténész, kulturális mediátor, a 2006. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar kiállítása produkciós vezetője,

Pelényi Margit Ybl-díjas építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnökségi tagja,

Salamin Ferenc Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, az 1991. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar kiállítása résztvevője,

Somogyi Krisztina építészetkritikus, vizuális intelligenciakutató, egyetemi docens, a BME Építőművészeti Doktori Iskola oktatója,

Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgató-helyettese.

A zsűri a beérkezett pályázatok áttekintése után zártkörű prezentáción hallgatja meg a pályázókat. A zsűri fenntartja azt a jogot, hogy a prezentációra kizárólag azokat a pályázókat hívja be, akiknek a pályázatát szakmai szempontból a Velencei Biennále kontextusában nemzetközi viszonylatban is relevánsnak ítéli meg, és technikai-pénzügyi szempontból is megvalósíthatónak tartja.

Az elbírálása során kiemelt szempont a koncepció szakmai színvonala, a bemutatási mód invenciózussága valamint a kiállítás fenntarthatósága.

A prezentáción csak olyan pályázó vehet rész, aki az esetlegesen szükséges hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívást követő két munkanapon belül eleget tett.

A döntéshozatal várható időpontja: 2017. szeptember 30.

A nyertes kihirdetésére a döntést követő két munkanapon belül kerül sor a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázat rövid ismertetése és értékelése, illetve a további pályázók neve, pályázatuk címe.

A pályázat kiírója az eredmény hivatalos kihirdetése előtt a pályázók személyéről és a pályázatok tartalmáról nem ad ki információt. Az eredményhirdetést követő hét munkanapon belül valamennyi benyújtott pályázati anyag – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – felkerül a múzeum honlapjára.

A pályázat nyertes kurátorával és a kiállítókkal a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum megbízási illetve felhasználási szerződést köt.

Amennyiben a szakmai zsűri nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításának előkészítése – a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan – az eredményhirdetést követő két hónap elteltével nem halad előre, és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva jogosult a nyertestől a megbízást visszavonni és új pályázat kiírása nélkül másik kiállítás megrendezéséről gondoskodni. Ennek során jogosult a pályázaton részt vett másik pályázót is megbízni.

Egyéb, a felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat és a zsűri határozatait kell alkalmazni.

Tájékoztató adatok:

A 16. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále időpontja: 2018. május 26 – november 25.

Főkurátora: Yvonne Farrell és Shelley McNamara építész, akinek a Freespace címmel meghirdetett központi programját a pályázók saját koncepciójuk függvényében vehetik figyelembe (http://www.labiennale.org/en/architecture/news/07-06.html).

A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennále mint kiállítástípus sajátosságait és a magyar pavilon kiállítótermi adottságait.

A magyar pavilon alaprajza, prezentációja és műszaki leírása a múzeum honlapján érhető el
http://ludwigmuseum.hu/file/egyeb/st0kpavilon_alaprajzok.pdf
https://prezi.com/gpj2bu39znog/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://ludwigmuseum.hu/file/egyeb/magyar_pavilon_kiegeszito_muszaki_informaciok_2017.pdf

További kontakt: