Pályázati felhívás public art művek Szentendrén való megvalósítására

határidődeadline: 2011. október 7.

Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja című, KMOP – 5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódóan, a kedvezményezett Szentendre Város Önkormányzat nevében a
pályázatot hirdet ideiglenes megvalósítandó művészeti alkotások elkészítésére, a városlakók, valamint a turisták figyelmének felkeltésére, az építkezési körülmények miatti figyelem elterelése és a készülő infokommunikációs megoldások népszerűsítése érdekében.
A kiíró a pályázóktól a felújítási munkákhoz és infokommunikációs fejlesztésekhez kapcsolódó, kötetlen műfajú, lehetőleg helyspecifikus és interaktív, de minden esetben kontextusfüggő műveket vár. A 2011 utolsó negyedévére tervezett akció szervezője tartalmilag izgalmas, Szentendre városán belül, a kiíró által meghatározott felújítási helyszínekre adaptált, ahhoz kötődő, párbeszéd-indító műveket vár a pályázóktól. A párbeszédek létrejöhetnek a mű és az azt körülvevő tér, műemlék, épület, vagy akár a mű és az utca embere közt. Az alkotóknak műveikkel törekedniük kell arra, hogy a civil lakosság különböző szegmenseit véleményformálásra, és pozítiv együttgondolkodásra ösztönözzék.

Részletek:
I. A pályázat tárgya
A kiíró a pályázóktól olyan kötetlen műfajú műveket vár, melyek mindenképpen közösségi interakcióra épülnek. A műveknek reflektálniuk kell Szentendre megújulásának szükségességére, hangsúlyosan kiemelve a város azon üzenetét, hogy „Megvalósítjuk közös terveinket!”

II. A pályázat jellege, formája
a. A pályázat jellege: nyílt, kétfordulós
b. A pályázat benyújtási formája: névaláírásos,a pályázathoz csatolni szükséges a pályázó adatait
c. A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik
d. A pályázat nyelve: magyar

III. A pályázat megvalósításának ideje
A művek kiállításának/megvalósításának ideje: 2011. október 21- december 31.

IV. Pályázati feltételek
a. Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A public art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés, zenei produkció, stb., ugyanakkor a zsűri előnyben részesíti azon alkotásokat, amelyek hosszú távon is érdekes és szép színfoltjai lehetnek a városnak.
b. Egy pályázó több pályatervet is benyújthat, illetve ugyanazt a pályatervet több helyszínre is be lehet nyújtani.
c. A megvalósítás konkrét helyét, idejét és időtartamát minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.
d. Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a tervezés során számolniuk kell. A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért sem Szentendre Város Önkormányzata, mint a belvárosi rekonstrukciós beruházás KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosító jelű pályázat kedvezményezettje, sem a nevében eljáró jelen pályázat kiírója felelősséget nem vállal.
e. Az alkotónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, ill. az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat.
f. Amennyiben a mű létrehozása a környezet megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapot helyreállítására.
g. A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan 300.000. Ft, amely összeg az áfá-t már tartalmazza.. Nyertes pályázatok száma: maximum 8 db.
h. A pályázat nyerteseivel – a zsűri döntése alapján – a Szentendre és Térsége TDM felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki. A felhasználási díj kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 40 %-a) a zsűri döntése alapján a nyertesekkel történő szerződéskötés után, a második részlet (a teljes díj 60 %-a) a nyertes mű megvalósulását követően a kiíró általi elfogadó nyilatkozat (teljesítés igazolás) aláírását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.
i. A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához, működéséhez és elbontásához szükséges minden költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzői díj, stb.).
j. A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél kisebb és nagyobb is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállalási nyilatkozatot is.
k. A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a zsűri döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a www.szentendre.hu honlap pályázatok menüpontja alatt.

V. A beadandó pályázati anyag tartalma
A nyomtatott és digitális formában (utóbbi kizárólag CD-n vagy DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
– Koncepció – részletes műleírás. (Max. 2 gépelt oldal; a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
– Amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, helyszínrajzok és megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét. (Makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg. Digitális változat: a képek jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban.)
– Költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját. (A digitális változat rtf-ben, xls-ben vagy pdf-ben.)
– A pályázó részletes szakmai életrajza (A digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
– Elérhetőség (pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím). (A digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.
– Névaláírás. (Csak a nyomtatott példányon.)

VI. A pályázatból való kizárás esetei
A Művészeti Zsűri
a. a pályázatból kizárja a beérkezési határidő után érkezett pályaművet,
b. kizárja a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet
c. kizárja a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályaművet,
d. kizárja az olyan pályaművet, ami sérti az emberi/ kisebbségi jogokat.
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

VII. Egyéb fontos információk
a. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a zsűri javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.
b. A megvalósuló alkotások működésének, lezajlásának, láthatóságának időtartama legalább 10 nap kell legyen, amely 2011.10.21. és 2011.12.31. között bármikor lehet.
c. A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából szakmai csapat bírálja el a kivitelező cég képviselőivel.
d. A pályamunkák közül előnyt élveznek azok, amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.

VIII. A pályázat beadása és elbírálása
a. A pályázóknak a pályaművet a pályázati anyaggal (lezárt borítékban) 2011. október 7. 10:00 óráig beérkezően kell benyújtani a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-hez (2000 Szentendre, Bercsényi utca 4.) „Public Art” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a zsűri elé.
b. A pályázat elbírálása két fordulóban történik. A zsűri a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a második fordulóba jutott pályázókat egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be 2011. október 12-ig.
c. A konzultációra a zsűri további anyagokat kérhet be a pályázóktól. A zsűri ezután, második ülését követően, legkésőbb 2011. október 14-ig hirdeti ki döntését.
d. A kuratórium döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
e. A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a www.szentendre.hu internetes oldalain tesszük közzé.

A megvalósítandó műveket kiválasztó zsűri:
1. 1 fő a Pest Megyei Múzeumok igazgatósága részéről
2. 1 fő a Művészeti Tanács részéről
3. 1 fő a Művészeti Platform részéről
4. 1 fő a Szentendrei Építésügyi hatóság részéről
5. 1 fő a Szentendrei Önkormányzat Kulturális Bizottságának részéről
6. 1 fő a Szentendrei Kulturális Kft. részéről
7. 1 fő a pályázat lebonyolítója részéről

f. A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy pályázatába a második fázis lezárását követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak. A pályaművek visszaadásáról a pályázók a beadás helyszínén kapnak tájékoztatást. A pályázati koncepció CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát a pályzat kiírója archiválja.

IX. Szerzői és felhasználói jogok
a. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
b. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

X. Pályázati tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy személyesen munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk:
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft
Email:
Tel.: 06209/365052