Pécsi József fotográfusi ösztöndíj

határidődeadline: 2017. február 6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2017. évi Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal alkotó fotográfusok részére a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak:
Új pályázóknál az 1982. január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1980. január 1. után születettek.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2017-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 10 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig)

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
Az ösztöndíj önálló fotóművészeti programmal pályázható meg. Diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni.
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 3-3 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz aláírva 7 példányban,
3. Ha van, a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 3 példányban,
4. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása) 7 példányban,
5. A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 10 db fotó (méret és technikai kötöttség nélkül, azonban CD-t nem fogadhatunk el), illetve katalógus vagy portfolió. Fotósorozat egy műnek számít.

Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:
1.) Személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2017. február 6., hétfő, 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.

Személyes és postai benyújtás címe:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.

Elektronikus úton, csatolt fájlként pdf vagy doc formátumban a e-mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni). Az elektronikusan érkező pályázatokat 2017. február 6., hétfő, 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan csatolásával kell benyújtani (nem pedig óriás file-ként, más weboldalról letöltendő módon). Nem kötelező eleme a pályázati anyagnak, de amennyiben rendelkezésére áll online portfólió vagy saját weboldal, kérjük csatolni.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

A fotók és a portfolió beadásának helye:
Mai Manó Ház, Napfény műterem, 2. emelet, 1065 Budapest, Nagymező utca 20.

A fotók és a portfólió beadásának időpontja: 2017. február 20., hétfő, 8 és 14 óra között.

A fotók és a portfólió visszaadásának helye és időpontja:
Mai Manó Ház, Napfény műterem, 2. emelet, (1065 Budapest, Nagymező utca 20.)
2017. február 21., kedd, 9 és 16 óra között.
Az át nem vett fotók tárolásáért a MANK költséget számít fel.

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg,
– hiányos a mellékelt dokumentáció,
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
– határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa. A kuratóriumi tagok névsorát a www.alkotomuveszet.hu weboldalon tesszük közzé.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek minősége, a benyújtott munkaterv.

Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről 2017. november végéig írásban, 2017 decemberében a műalkotások bemutatásával kell beszámolnia. Az év végi beszámolón 3 mű kiállításra kész formában való bemutatását, a további elkészült alkotások portfólióban való bemutatását kéri a kuratórium az ösztöndíjasoktól.

Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Konzultáció:
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj kuratóriumával az ösztöndíjas év alatt háromszor lehetősége van szakmai konzultációt folytatni. A konzultációt az ösztöndíjasoknak javasoljuk az év végi beszámoló előtt is igénybe venni. A konzultációval kapcsolatban a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársait szükséges keresni.

Ösztöndíjas kiállítás:
A nyertes pályázók részt vesznek egy kurátori válogatáson alapuló reprezentatív ösztöndíjas kiállításon, amelyet 2018-ben rendezünk meg az ösztöndíjas év munkájának beszámolásaként.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Pécsi József ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Nevelő Judit
tel.: +36 26 500 195/205 mellék
e-mail:

Szentendre, 2017. január 18.

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.