TE ITT ÁLL

határidődeadline: 2009. július 2.

TE ITT ÁLL

Pályázati felhívás public art művek urbánus környezetben való megvalósítására

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) a 2008-ban nagy szakmai és közönségérdeklődés mellett lebonyolított public art programjának folytatásaként és továbbfejlesztéseként az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával megvalósuló 2009. évi public art projektje keretében Te itt áll elnevezéssel országos, nyílt pályázatot hirdet public art munkák vidéki nagyvárosokban való megvalósítására.

A program célja a kortárs képzőművészet a társadalmi nyilvánosság tereiben megvalósuló, problémamegszólító válfaja fővároson kívüli megjelenésének támogatása, és olyan potenciális befogadókhoz való eljuttatása, akik a művészeti szcéna hivatalos csatornái számára elérhetetlenek.

A Te itt áll elnevezésű pályázat ezen belül a meghívott és a partnerséget vállaló vidéki nagyvárosok – Dunaújváros, Eger, Győr és Miskolc – közterein 2009 őszén megjelenő public art művek megvalósulásának támogatását célozza.

A pályázat lebonyolítója az MMIKL szakmai igazgatósága, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus (a továbbiakban: Lektorátus).

A kiíró a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, lehetőleg helyspecifikus és interaktív, de minden esetben kontextusfüggő, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A két hétig látható public art alkotások a kortárs művészet eszközeinek segítségével kíséreljenek meg közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra, és együttgondolkodásra ösztönözhetik.

Pályázati feltételek:

A pályázat nyelve: magyar

Műfaji vagy technikai megkötés nincs.
A public art mű lehet: akció, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés, performance stb.

Egy pályázó több pályatervet is benyújthat, illetve ugyanazt a pályatervet több helyszínre is be lehet nyújtani.
Adott városba pályázatot azonban csak a helyszínen lehet beadni!

A megvalósítás konkrét helyét minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.

Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a művek nem részesülnek őrzésben, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a szerző(k)nek a tervezés során számolnia kell.

A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért sem a kiíró, sem a partnerei felelősséget nem vállalnak.
Ugyanakkor az alkotónak arra is tekintettel kell lennie, hogy a mű az elhelyezés / felállítás, a felhasználás két hete, ill. az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat.

A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan 1.000.000.- Ft, amely összeg sem az áfá-t, sem az esetleges munkáltatói közterheket nem tartalmazza, amelyeket a pályázatkiíró a megítélt összegen felül fizet.
Az egy-egy városra jutó teljes pályázható összeg nettó 2.000.000.-Ft.

A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.
A pályázat nyerteseivel a kuratórium döntése alapján az MMIKL felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki. A felhasználási díj kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 80 %-a) a kuratóriumok döntése alapján a szerződéskötés után, 2009. szeptember második felében, a második részlet (a teljes díj 20 %-a) a megvalósult mű átvételi zsűrije után – előre láthatóan 2009. novemberében – kerül kifizetésre.
A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításának, működésének és elbontásának minden költségét (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzői díj stb.).
A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél kisebb és nagyobb is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállalási nyilatkozatot is.

A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a kuratóriumok döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alatt.

A nyomtatott és digitális formában (utóbbi kizárólag CD-n vagy DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. Koncepció – részletes műleírás (max. 2 gépelt oldal) – (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben)
2. A helyszínrajzoknak megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét. (Makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg.)(A digitális változat: a képek jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban.)
3. Költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját. (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben)
4. A pályázó részletes szakmai életrajza (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben)
5. Névaláírás és elérhetőség (pontos postacím, telefon- és mobilszám, e-mail cím). (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben)
A pályázó opcionálisan javaslatot tehet public art műve befogadásának az előkészítésére a városi helyi média vagy egyéb eszközök felhasználásával. A program előtti egy-két hétben igyekszünk megnyerni az esemény számára a nyilvánosság figyelmét.

A konkrét helyszínekre készült pályázatok beadása és bírálata városonként történik, a művek közönség elé kerülésének ideje is településenként eltérő.

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából városonként eltérő összetételű kuratóriumok bírálják el, amelyek az adott város által felkért, a kortárs művészetben jártas helyi szakemberekből, a public art területén elismert szakértőkből és a Lektorátus képviselőiből állnak.

A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák automatikusan kizárják magukat a pályázatból.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

A művek köztéren való elhelyezéséhez / megjelenéséhez szükséges engedélyek megszerzésének ügyintézését a partner települések biztosítják, továbbá a helyfoglalással kapcsolatos esetleges költségeket is vállalják. Az üzemeltetés esetleges költségei azonban a pályázott keretet terhelik, ezeket szerepeltetni kell a költségvetésben.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy:
1. a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el
2. a kuratóriumok döntése és a rendelkezésre álló keretek alapján a pályázatot csak a helyszínek egy részén rendezze meg,
3. a beadott pályamű a pályázó által megjelölttől eltérő helyszínen kerüljön megvalósításra,
4. amennyiben a partner települések a helyszíneket – szándéknyilatkozatuk, ill. a velük kötött megállapodás ellenére – nem biztosítják, az adott településen a projekt megvalósításától kötelezettségek vállalása nélkül elálljon – akár az eredmények kihirdetése után is.

Helyszínek:

Dunaújváros

1. Városháza tér (hrsz: 74/5)

2. A Dózsa Mozi előtti terület (hrsz: 142)

3. A Bánki Donát Középiskola előtti tér (hrsz: 487)

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

A Dunaújvárosban megvalósuló alkotás(ok) november 13-tól november 26-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek november 7-től november 12-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. november 27-től december 2-ig a mű elbontására/felszámolására.

A dunaújvárosi helyszínekre tervezett pályamunkák 2009. július 2-án és 3-án 10.00 órától 16.00 óráig nyújthatók be személyesen vagy postai úton legkésőbb július 3-i beérkezéssel az alábbi címen:

Kortárs Művészeti Intézet, 2400 Dunaújváros, Vasmű út 12.

Kontakt személy: Deák Nóra (06)25/412-220 (Kortárs Művészeti Intézet)
Bokor Zsuzsa (06)25/413-036 (Polgármesteri Hivatal)

A Dunaújvárosban megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Bencsik Barnabás művészettörténész, kurátor, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója
Leposa Zsóka művészettörténész, a Lektorátus területi referense (a pályázatkiíró képviseletében)
Szabó Tamás szobrászművész, adjunktus (Szegedi Tudományegyetem, Művészeti Intézet)
Zólyom Franciska művészettörténész, kurátor, a Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros igazgatója (a város képviseletében)

Eger

1. A Művészetek Háza előtti tér helyszínrajz szerinti része

2. Az Érsek-kert helyszínrajz szerinti része, ill. a kert észak-keleti sarkán álló zenepavilon környezete

3. Eszperantó sétány (Az Eger patak és a mellette húzódó sétány a Dobó tértől az Érsek-kertig

4. Dobó tér (a minorita templom előtti félkörív két oldalán lévő zöldfelület)

5. Az Eszterházy Károly Főiskola Leányka úti komplexumában a „C” és a „D” épület, valamint a rajztermek közötti tér

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

Az Egerben megvalósuló alkotás(ok) 2009. november 11-től november 24-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek november 6-tól november 10-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. november 25-től november 27-ig a mű elbontására/felszámolására.

Az egri helyszínekre tervezett pályamunkák 2009. július 2-án, 9.00 órától 16.00 óráig nyújthatók be személyesen vagy postai úton legkésőbb július 2-i beérkezéssel az alábbi címen:

Polgármesteri Hivatal, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

Kontakt személy: Dudás Tamás tel: (06)36/521-920
(06)70/452-8998

Az Egerben megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Erőss István képzőművész, tanszékvezető docens (az Eszterházy Károly Főiskola és a város képviseletében)
Petrányi Zsolt művészettörténész, kurátor, a Műcsarnok igazgatója
Simon Katalin művészettörténész, kurátor, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Kiállítási osztály osztályvezetője
Sós Katalin tanácsos, a Lektorátus területi referense (a pályázatkiíró képviseletében)

Győr

1. Honvéd liget

2. A helyközi buszpályaudvar aluljárója előtti kis zöldterület

3. A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár (Herman Ottó u. 22.) Gyermekkönyvtára előtti zöld terület egészen a Szigethy Attila útig.

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

A Győrben megvalósuló alkotás(ok) november 12-től november 25-ig kell, hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek november 6-tól november 11-ig vannak fenntartva az előkészületekre, ill. november 26-tól december 1-ig a mű elbontására/felszámolására.

A győri helyszínekre tervezett pályamunkák 2009. július 1-jén és július 2-án 10.00 órától 16.00 óráig nyújthatók be személyesen vagy postai úton legkésőbb július 2-i beérkezéssel az alábbi címen:

Városi Művészeti Múzeum, 9021 Győr, Király u. 17.

Kontakt személy: N. Mészáros Júlia tel: (06)96/322-670 (Városi Művészeti Múzeum)

A Győrben megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Gaál Tamás szobrászművész, docens, (Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, Vizuális Művészeti Intézet)
Leposa Zsóka művészettörténész, a Lektorátus területi referense (a pályázatkiíró képviseletében)
N. Mészáros Júlia művészettörténész, a Városi Művészeti Múzeum igazgatója (a város képviseletében)
Timár Katalin művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum kurátora

Miskolc

1. Hősök tere (hrsz: 2590/2, ill. 2590/1)
a) Az 1956-os emlékművel szemközti domb (a mélygarázs lejárója felett)
b) A lépcsős szökőkút támfala mögötti burkolt sáv
c) A tér Déryné utca felőli sarka a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola bejárata előtt

2. A Szinva terasz és a Kandia köz (hrsz: 2468/2 ill. 2467)

3. Miskoci Egyetem, Egyetemváros
a) A Könyvtár épülete előtt, a Camera Obscura körüli zöldterület
b) A központi aula

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

A Miskolcon megvalósuló alkotás(ok) 2009.09.09-től 2009.09.27-ig kell,
hogy a köztéren láthatóak legyenek.

A fenti helyszínek 2009.09.02-től 2009.09.08-ig vannak fenntartva az
előkészületekre, ill. 2009.09.28-tól 2009.09.30-ig a mű
elbontására/felszámolására.

A miskolci helyszínekre tervezett pályamunkák 2009. 07.06-án, 10
órától 16 óráig nyújthatók be személyesen, vagy postai úton legkésőbb
2009.07.03-i beérkezéssel az alábbi címen:

Miskolci Galéria, 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.

Kontakt személy:
Nagy Szilvia, tel.: 30/414-7663, email: (Miskolci Galéria)
Benedek Piroska kulturális referens, tel: 46/503-029, email: (Polgármesteri Hivatal)

A Miskolcra benyújtott pályamunkák közül előnyt élveznek azok, amelyek
már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására
építenek.
A Miskolci Galéria a zsűri döntését követően a tervezett művek anyagköltségét megelőlegezi.

A Miskolcon megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Bán András művészettörténész, kurátor, a Miskolci Galéria – Városi Művészeti Múzeum igazgatója (a város képviseletében)
Körösényi Tamás szobrászművész, tanszékvezető docens (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Simonffy Szilvia művészettörténész, a Lektorátus területi referense (a pályázatkiíró képviseletében)
Százados László művészettörténész, kurátor, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa, a Balkon szerkesztője

A helyszínrajzok letölthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól.

A pályaművek visszaadásáról a pályázók a beadás helyszínein kapnak tájékoztatást.

A pályázati koncepció CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát a Lektorátus archiválja, ill. az Interneten közzéteszi.

Szerzői és felhasználói jogok:
1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.

2. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat
nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

Elérhetőség:
A pályázattal kapcsolatos bárminemű további kérdést a e-mail címen lehet feltenni, ill. a (06-1)-356-7444/104 melléken Leposa Zsóka művészeti főtanácsadónak, a program szakmai koordinátorának.

2009. május 29.

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus