A szabadság felelőssége

Bodóczky István öröksége / konferencia

2021. 10. 08. 9.00-17.00
MOME Auditórium

A kon­fe­ren­cia célja, hogy őriz­ze és to­vább vigye Ist­ván mű­vé­sze­ti és pe­da­gó­gi­ai örök­sé­gét. A nap ese­mé­nye­i­nek rész­le­te­it a prog­ram tar­tal­maz­za. Az ese­mény in­gye­nes, de re­giszt­rá­cióhoz kö­tött, mely­nek sor­rend­jé­ben száz ven­dé­get tu­dunk fo­gad­ni. Kér­jük, fel­tét­le­nül re­giszt­rál­ja­nak itt.

Program:

9.20 MEGNYITÓ – Fülöp József, rektor /MOME/
9.30 KÖSZÖNTŐ – Bényei Judit, a MOME Design- és vizuálisművészet-tanár képzése nevében
9.40 A DÉLELŐTTI PROGRAM BEVEZETÉSE
elnök: Pataky Gabriella /MOME, ELTE TÓK/
9.50 – 10.20 BODÓCZKY ISTVÁN KONCEPTUALIZMUSA
Tatai Erzsébet /MTA, BTK MI/
10.20 – 10.50 AKTIVITÁS ÉS SZABADSÁGFOGALOM A PERFORMATÍV VIZUÁLIS NEVELÉS GYAKORLATÁBAN
Orosz Csaba /MKE, EKKE/
10.50 – 11.00 KÉRDÉSEK
KÁVÉSZÜNET 11.00-11.20
11.20 – 12.30 TANÍTVÁNYOK – Bodóczky István doktoranduszainak bemutatkozása, a Magyar Képzőművészeti Egyetemről
ELŐADÓK: Tarek Arabi, Cecília Bendeira, Zahra Fuladvand, Pallavi Majumder, Tra Nguyen, Hánán Saif
EBÉD 12:30-13:20
13.20-13.30 A DÉLUTÁNI PROGRAM BEVEZETÉSE
elnök: Pallag Andrea /MOME/
13.30-14.00 MŰVÉSZETTEL A SZABADSÁGÉRT ÉS A MÉLTÓSÁGÉRT
L. Ritók Nóra /Igazgyöngy Alapítvány/
14.00-14.30 TANÍTVÁNYOK – Bodóczky István doktori hallgatója: Tandem ugrás a kreativitásba
Glaser Kati /MOME/
14.30-15.00 KÖNYVBEMUTATÓ – Bodóczky István és Dóczi Brigitta: Visual Art and English.
A vizuális művészeti képzés szakszótára, szerkesztő: Albert Ádám. MKE, 2020
Albert Ádám /MKE/
Dóczi Brigitta /ELTE/
KÁVÉSZÜNET 15:00-15:30
15:30-17:00 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS MŰVÉSZTANÁROKKAL, vezeti Illés Anikó /MOME/
RÉSZTVEVŐK: Fábián Noémi, Geisbühl Tünde, M. Tóth Géza, Sinkó István, Szabics Ágnes, Szabó Franciska
17.00-17.10 A KONFERENCIA ZÁRÁSA
Horányi Attila, Elméleti Intézet igazgató /MOME/