21 Párbeszéd

határidődeadline: 2010. április 16.

public art pályázat
Pécs 2010. június 12-26.

Helyszínek, panorámaképekkel:
http://art.pte.hu/21parbeszed/helyszinek.php

Pályázatok beérkezési határideje: 2010. április 16. péntek, 13:00 óra.

Pécs megyei jogú város Önkormányzatának támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében 21 Párbeszéd címmel országos, nyílt pályázatot hirdet Pécs közterületein megvalósítandó public art művek létrehozására.

A 21 Párbeszéd pályázat minden olyan, a public art iránt érdeklődő alkotót, művészeti csoportot szeretne megszólaltatni, aki/ akik szívesen kísérleteznek a kortárs képzőművészet új formáival. A három hétig tartó akció szervezője tartalmilag izgalmas, Pécs városán belül, a kiíró által kiválasztott 21 helyszínre adaptált, ahhoz kötődő, párbeszéd-indító műveket vár a pályázóktól. A párbeszédek létrejöhetnek a mű és az azt körülvevő tér, műemlék, épület, vagy akár a mű és az utca embere közt. Az alkotóknak műveikkel törekedniük kell arra, hogy a civil lakosság különböző szegmenseit véleményformálásra, és együttgondolkodásra ösztönözzék.

I. A pályázat tárgya

A kiíró a pályázóktól olyan kötetlen műfajú műveket vár, melyek mindenképpen közösségi interakcióra épülnek.
A műveknek reflektálniuk kell Pécs szocio-kulturális, esetleg történelmi helyzetére, elsősorban a jelenkor kontextusában vizsgálva azt, ezáltal hangsúlyosabbá téve 2010 Európa Kulturális Fővárosának azt az üzenetét, hogy két évtizeddel a rendszerváltás után Pécs élhető város, amely folyamatosan értelmezi és újraértelmezi tereit, az emberek közti párbeszéd támogatásával pedig közösséget teremt.

II. A pályázat jellege, formája

1. A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
2. A pályázat benyújtási formája: névaláírásos
3. A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik
4. A pályázat nyelve: magyar

III. A pályázat megvalósításának ideje

A művek kiállításának/megvalósításának ideje: 2010. június 12-26. A művek felállítására ezen időintervallumot megelőző 3 nap, az elbontására az ezt követő 3 nap áll rendelkezésre.

IV. Pályázható összegek, a pályázat finanszírozási feltételei

1. A pályázati kiírás két pályázható összeg kategóriában kerül meghirdetésre, melyeknek kifizetése két részletben történik:

1. 10 alkotás esetében a pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan (bruttó) 1.000.000,- (egymillió) Ft, melyből 200.000,-Ft a szerződés megkötésekor szakmai díjként, a fennmaradó rész a mű elkészültekor alkotói díjként kerül kifizetésre.
2. 11 alkotás esetében a pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan (bruttó) 500.000,- (ötszázezer) Ft, melyből 100.000,-Ft a szerződés megkötésekor szakmai díjként, a fennmaradó rész a mű elkészültekor alkotói díjként kerül kifizetésre.

2. A szakmai és alkotói díj kizárólag számla ellenében kerül átutalásra. Az elnyert támogatás az áfa-t, a kivitelezési, az elbontási és az esetleges üzemeltetési költséget is tartalmazza.
3. A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél nagyobb is lehet, azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállalási nyilatkozatot is.
4. A Művészeti Zsűri fenntartja magának a jogot az alkotói díj esetében, hogy a mű jellegéből adódóan, indokolt esetben résszámlázásra adjon engedélyt.

V. Közönségdíj

A megvalósult alkotásokra a kiállítás ideje alatt internetes szavazás keretében a közönség voksokat adhat le, ezzel is erősítve a párbeszéd többirányúságát. A szavazás eredményének megfelelően a kiíró az első 3 helyezést elért pályázót közönségdíjban részesíti, melyek átadására az akciót lezáró rendezvényen kerül sor.

* 1. díj (bruttó) 500 000,- (ötszázezer) Ft
* 2. díj (bruttó) 300 000,- (háromszázezer) Ft
* 3. díj (bruttó) 200 000,- (kettőszázezer) Ft

VI.Pályázati feltételek

1. Műfaji, vagy technikai megkötés nincs.
2. A public art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés, stb.
3. Egy pályázó több pályatervet is benyújthat.
4. A pályázaton minden magyar, vagy Magyarországon alkotó művész, vagy művészeti csoport, valamint művészeti tanulmányait folytató személy, személyek csoportja részt vehet, aki / amely vállalkozik a pályázati kiírásban szereplő, az alább felsorolt feltételeknek megfelelő mű/művek létrehozására.
5. A pályázó vállalja a mű határidőre történő elkészítését, kivétel, ha az a jellegéből adódóan az adott időintervallumban a helyszínen kerül megvalósításra.
6. Az alkotónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, ill. az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat. Baleset, vagy károkozás esetén minden felelősség az alkotót/ alkotókat terheli.
7. A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért sem a kiírók, sem Pécs városa felelősséget nem vállal.
8. Amennyiben a mű létrehozása a környezet megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapot helyreállítására. (Kivétel: ha Pécs városa, vagy a terület tulajdonosa / kezelője a mű további fennmaradásáról a szerzővel (szerzőkkel) felhasználási szerződést köt.)
9. Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a tervezés során számolniuk kell.
10. A nem nyertes pályaművek visszakaphatók a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Titkárságán (7624 Pécs, Damjanich u 30.), a zsűrizés után. A pályaművek megőrzése 1 hónapig biztosított a Titkárságon, majd a határidő lejárta után a vissza nem kért pályaműveket megsemmisítik.
11. A művek köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez szükséges engedélyek megszerzésének ügyintézését a Művészeti Kar biztosítja. Az üzemeltetés esetleges költségei azonban a pályázott keretet terhelik, ezeket szerepeltetni kell a költségvetésben.
12. A pályázat kiírója vállalja a művek fotódokumentációjának elkészíttetését, valamint az akció lezárultával könyv formájában foglalja össze az elkészült műveket és az elért eredményeket.
13. A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák automatikusan kizárják magukat a pályázatból.

VII. A pályázatok bírálása:

1. A pályázatok elbírálását 7 tagú művészeti szakmai zsűri végzi.
2. A pályázat kiírója a szakmai zsűri javaslata alapján fenntartja magának a jogot, hogy kizárjon egy-egy helyszínt a megvalósításból, vagy több pályázó műve egyszerre, egy helyen valósuljon meg, valamint, ha a pályamű áthelyezhető egy másik térbe, arra a pályázónak javaslatot tegyen.
3. A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a zsűri javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.
4. A pályázat nyerteseivel – a zsűri döntése alapján – a PTE MK szerződést köt.

VIII. A pályázatból való kizárás esetei

A Művészeti Zsűri

1. a pályázatból kizárja a beérkezési határidő után érkezett pályaművet,
2. kizárja a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet
3. kizárhatja a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályaművet,
4. kizárja az olyan pályaművet, ami sérti az emberi/ kisebbségi jogokat,
5. kizáró ok továbbá a zsűri döntésének befolyásolására irányuló bárminemű kísérlet.

IX. A beadandó pályázati anyag tartalma

1. Pályázati formanyomtatvány (számítógéppel vagy nyomtatott betűkkel kitöltött, a megfelelő helyeken eredeti aláírással ellátott pályázati adatlap egy példányban)
2. Pályázati formanyomtatvány fedlap;
3. A pályázó részletes szakmai életrajza (A digitális változat doc vagy pdf formátumban.)
4. Referenciák listája, portfolió max. 10 db A4 méretű lapon, vagy 1 db nyomdai késztermék formájában
5. Koncepció – részletes műleírás. (Max. 1 gépelt oldal; a digitális változat doc vagy pdf formátumban.)
6. Amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, az alkotás anyaga, mérete, rögzítési módja (ha szükséges), helyszínrajzok és megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét. (Makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg. Digitális változat: a képek jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban.)
7. Költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját. (A digitális változat doc-ban, xls-ben vagy pdf-ben.)
8. A megvalósítás egyéb, illetve különleges feltételei (szükség esetén);
9. Csoportos pályázók nyilatkozata (csak csoportosan beadott pályázat esetén);
10. Szerzőségi és adatkezelési nyilatkozat;
11. Elérhetőség (pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím). (A digitális változat doc-ban vagy pdf-ben.)
12. Névaláírás. (Csak a nyomtatott példányon.)

X. A pályázat megjelenése

A pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatvány megtalálható a Művészeti Kar honlapján (http://art.pte.hu/21parbeszed).

XI. A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. április 16. (péntek) 13.00 óra

A pályázóknak a pályaművet a pályázati anyaggal (lezárt borítékban) a megadott határidőig, személyesen, vagy postai úton kell eljuttatniuk az alábbi címre. (A megjelölt határidő után beérkezett pályázatokat a lebonyolító a beérkezés időpontjának feljegyzésével átveszi, de azok nem kerülnek felbontásra.)
Cím: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Dékáni Hivatal; 7624 Pécs, Damjanich u 30.

A borítékon szerepeljen:
21 Párbeszéd pályázat, valamint a pályázó neve és elérhetősége.

XII.Szerzői és felhasználói jogok:

1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
2. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó, és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat, nyomtatott illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

XIII. Pályázati tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban Pásztó Renáta ad felvilágosítást telefonon vagy személyesen munkanapokon, H-CS: 9-16 óra, P: 9-13 óra között.
cím: 7624 Pécs, Damjanich u. 30. PTE Művészeti Kar
telefon: 72/ 501-540, 501-539
e-mail cím: