Deák Dénes-ösztöndíj

határidődeadline: 2023. június 16.

A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet művészettörténész, várostörténész, illetve e tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói részére.

Pályázni
– egy évre szóló, részletes kutatási tervvel,
– szakmai önéletrajzzal
– és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlásával lehet.

Az alapító végrendelete értelmében a pályázatot elnyerő alkotó számára a kuratórium évi 1500 USA dollárnak megfelelő összeget ajánl fel, mely negyedévi bontásban kerül kifizetésre; ezen felül egy évre biztosítja a tulajdonában levő Budapest II. kerületi kétszobás lakás használatának jogát — a lakás közüzemi díjainak kifizetése (gáz, villany, víz) az ösztöndíjast terhelik.

Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a kutatás témája kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez, gyűjteményéhez.

Az ösztöndíjassal a kuratórium szerződést köt, melynek értelmében kutatómunkája összefoglalásaként negyedévente írásban kell beszámolót készíteni, majd az ösztöndíj lezárásakor tanulmányban összefoglalni kutatási eredményeit 2025. év januárjáig.

Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj és az azt követő évben e kutatási témában megjelenő publikációiban az alapítványt mint támogatót fel kell tüntetnie.
Az ösztöndíj legfeljebb egyszer hosszabbítható meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2023. június 16.

Az elbírálás határideje: 2023. augusztus 1.

Az ösztöndíj első részlete kifizetésének, valamint a lakásba való beköltözés dátuma 2024. január.
Az alapítvány kuratóriuma fenntartja azt a jogát, hogy a díjat megosztva, illetve megfelelő pályázat híján ne adja ki.

A pályázatot a megjelölt határidőig alábbi címre kérjük eljuttatni:
Szent István Király Múzeum, Városi Képtár — Deák Gyűjtemény, 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.
További információ kérhető Izinger Katalin művészettörténésztől, az e-mail-címen, vagy a +36 70/338-6175-os telefonszámon.

A kuratórium tagjai:
Elnök: Székesfehérvár Megyei Jogú Város mindenkori polgármestere 2010-től: Dr. Cser-Palkovics András
Titkár: dr. Gelencsér József jogász

Tagjai: Demeter Zsófia történész, Kovács Péter művészettörténész, dr. Altorjay András

Deák Dénes Ösztöndíjasok
(Első ösztöndíj kiadása 1997)

1997 Sasvári Edit
1998 Sasvári Edit
1997-ben első alkalommal került sor az ösztöndíj átadására: Sasvári Edit művészettörténésznek, az 1970-es évek művészeti irányítása témájának kutatására ítélte oda a kuratórium, 1998-ban egy évvel meghosszabbították szerződését.

1999 Kenyéri Kornélia
1999-ben Kenyéri Kornélia Székesfehérvár sajtótörténetében nyerte el a pályázatot.
2000 Kenyéri Kornélia

2001 Frigyik Katalin
A Deák Dénes Alapítvány megbízásból kiírt pályázatra négy jelentkező volt, közülük egyet határidő túllépés miatt ki kellett zárni. A Kuratórium Frigyik Katalinnak ítélte oda a 2002. évi ösztöndíjat A székesfehérvári nyomdák története 1880-tól az államosításig című pályamunkája alapján.

2002 Révész Emese
A 2003.évi Deák Dénes ösztöndíjra két pályázó jelentkezett: Grotte András okleveles villamosmérnök (Székesfehérvári ötvösök és munkásságuk a török kiűzésétől a céhszervezet megszűnéséig témával) és Révész Emese művészettörténész (Csók István életművére vonatkozó művészettörténeti források feltárása témával). A kuratórium döntése alapján Révész Emese nyerte el az ösztöndíjat.

2003 Révész Emese
A 2004. évi ösztöndíj elnyerésére négy pályázó jelentkezett: Bán András művészettörténész (Életút-interjúk készítése a Kádár-kor kulcsszerepet játszó művészeti személyiségeivel), Révész Emese művészettörténész (Csók István életművére vonatkozó források feltárása), Somogyi György művészettörténész (A Balaton ábrázolásának története), Somogyi Zsófia egyetemi hallgató (Az ábrázolt emberi alak beolvadása környezetébe a kortárs művészetben). A kuratórium döntése alapján Révész Emese nyerte el az ösztöndíjat.

2004 Rum Attila
A 2005. évi ösztöndíj elnyerésére három pályázó jelentkezett: Rum Attila művészettörténész (Ybl Ervin hagyatékának feldolgozása); Szűcs Erzsébet művészettörténész (Művészet és erkölcs. Az 1960-as és az 1990-es évek művészetének összehasonlítása erkölcsi értékfogalmak alapján); Zsákovics Ferenc művészettörténész (Aba-Novák Vilmos festőművész írásainak, levelezésének, fotóanyagának feldolgozása); A kuratórium a 2005. évi Deák Dénes ösztöndíjat Rum Attila művészettörténésznek ítélte oda.

2005 Dörömbözi Péter
A 2006. évi ösztöndíj elnyerésére négy pályázó jelentkezett: Dörömbözi Péter történész (Magyar-német kultúrtranszfer a fehérvári külvárosok hagyományos életmódjában); Kiss Zsuzsanna művészettörténész (Egy sikeres akkulturációs folyamat modell a XX. századi magyar művészet (intézmény)történetében: az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület.); Kulcsár Viktória (Scenographia Hungarica 1990–2000. összeállítása); Nagy Nándor történész (Hatvan város története 1950-1958 között); Pilinger Erszébet művészettörténész (Pszeudo-tudományosság a kortárs magyar képzőművészetben, különös tekintettel a dokumentálás, gyűjtés, rendszerezés, archívum és fiktív figurák létrehozásának művészi stratégiájára.); Rum Attila művészettörténész (Ybl Ervin hagyatékának feldolgozása); Veress Ferenc művészettörténész (A székesfehérvári jezsuita templom). A kuratórium a 2006. évi Deák Dénes ösztöndíjat Dörömbözi Péternek ítélte oda.

2006 Matits Ferenc
2006-ban tizedik alkalommal kerül sor a Deák Dénes Ösztöndíj átadására.
Az 1993-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt mecénás: Deák Dénes, végrendeletben határozta meg az alapítványra hagyott vagyonának felhasználását. Az alapítványt kezelő kuratórium ez alapján 1997 óta hirdet országos pályázatot, melyre művészettörténészek, és várostörténészek jelentkezhetnek. A 2007. évi ösztöndíjat dr. Matits Ferenc művészettörténész számára ítélte a kuratórium.
Az 1958-ban született, Budapesten élő kutató, választott témájául az alapító és örökhagyó Deák Dénes gyűjtői és mecénási szerepvállalásának vizsgálatát jelölte meg. Tervei szerint levéltári kutatások és a gyűjtővel kapcsolatban állt barátokkal, kollégákkal, gyűjtőtársakkal készülő interjúk segítségével kívánja megörökíteni, az amúgy talán feledés homályába vesző részleteit Deák Dénes életének, tevékenységének.
Úgy gondoljuk, hogy a tizenhárom évvel ezelőtt, hatvankettedik évében elhunyt Deák Dénes életművének ilyen módon való kutatása, időszerű és fontos lehet mindannyiunk és az utókor számára is.

2007. Matits Ferenc
2007-ben tizenegyedik éve, hogy évente egy-egy kutató Deák Dénes Ösztöndíjat kaphat a Deák Dénes Alapítvány jóvoltából.
Az 1993-ban elhunyt mecénás: Deák Dénes, végrendeletben határozta meg az alapítványra hagyott vagyonának felhasználását, melyben az ösztöndíj terve is szerepelt.
A 2008. évi ösztöndíjat az elmúlt évhez hasonlóan dr. Matits Ferenc művészettörténész számára ítélte a kuratórium, hiszen egy alkalommal mód van az ösztöndíj meghosszabbítására.
Az 1958-ban született, Budapesten élő kutató Deák Dénes gyűjtői és mecénási tevékenységének vizsgálatát jelölte meg kutatási témájául. Az elkötelezett művészettörténész, az elmúlt évben megkezdett munkát folytatva, a gyűjtővel kapcsolatban állt barátokkal, kollégákkal, gyűjtőtársakkal készülő interjúk segítségével, azokat írott források tanulmányozásával kiegészítve kívánja megörökíteni Deák Dénes életének, tevékenységének, műtárgyvásárlásainak és cseréinek részleteit.

2008. Muladi Brigitta
A nyertes pályázat címe és témája: A Deák Dénes Gyűjtemény alkotásainak műfaji vizsgálata. Egy kiemelt téma, a portré elemzése és feldolgozása művészettörténeti és jelentésbeli szempontok alapján. Kiállítás rendezése 2009. október után.
A Deák Dénes Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében a 2009. évi Deák Dénes Ösztöndíjat Muladi Brigitta művészettörténész kapja. Muladi Brigitta egyetemi tanulmányait 2001-ben fejezte be az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 2002-ben az Ateliers Pro Arts Művészeti Központ, majd 2003-tól az Új Művészet folyóirat munkatársaként dolgozik. 2006-tól a budapesti Inda Galéria kurátora. 1997 és 2007 között közel húsz kiállítást rendezett, írásai a Balkon a Műértő és az Új Művészet folyóiratokban jelennek meg. Munkatársa volt a 2001-ben megjelent Kortárs Művészeti Lexikonnak és a 2005-ben kiadott székesfehérvári Városi Képtár — Deák Gyűjtemény tudományos katalógusának. Az ösztöndíj segítségével a Deák Gyűjtemény alkotásainak műfaji kérdéseivel, főként a gyűjteményben található portrék művészettörténeti és jelentésbeli szempontok alapján való elemzésével kíván foglalkozni.

2009. Smohay András művészettörténész
A Deák Dénes Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében a 2010. évi Deák Dénes ösztöndíjat Smohay András, székesfehérvári művészettörténész kapja, a Profán témájú XVIII-XIX századi falképek Székesfehérvárott címmel benyújtott pályázatára.
Smohay András 2005-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettörténet Szakán. 2004 novembere óta a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum művészettörténésze, munkatársa. 2005 óta Székesfehérváron hat kiállítás rendezésében vállalt szerepet, közülük háromban meghatározó módon. A nagyszabású Szent Imre 1000 éve címet viselő kiállítás nagy közönségsikere mellett jelentős szakmai elismerést is hozott az Egyházmegyei Múzeumnak, Smohay Andrásnak és Székesfehérvárnak is. 2008-ban a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bizottságától az elmúlt év országosan legjobb kiállításának járó Opus Mirabile (Csodálatra méltó mű) 2007 díjat kapta. A díj történetében meglehetősen ritka, hogy vidéki kiállításnak ítéljék oda, és első ízben fordult elő a díj történetében, hogy egyházi fenntartású intézmény kiállításának ítéljék.
Smohay András érdeklődési és kutatási területe az egyházművészet, ikonográfia és a késő-barokk falfestészet. E témákban 2006 óta jelennek meg publikációi.

2010. Smohay András művészettörténész

2011. Sárvári Zita művészettörténész

2012. Szigeti Boglárka
[Különdíj: Baku Eszter (Székesfehérvár két világháború közötti építészete és templomépítészete)]

2013. Szigeti Boglárka (Székesfehérvár török kori történetéhez kapcsolódó források fordítása, elemzése)

2014. Reich Szabina Gréta régész, történész
Reich Szabina Gréta tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte régészet szakon 2011-ben, majd ugyanott az Interdiszciplináris Doktori Iskola hallgatójaként történész szakon 2014-ben. Egyetemi diplomamunkájában a székesfehérvári Szűz Mária prépostsági templom déli oldalán végzett feltárás kerámia-leleteivel foglakozott. A Deák Dénes Alapítvány Ösztöndíja segítségével Kralovánszky Alán és Siklósi Gyula régészek által végzett székesfehérvári ásatások kézműves mesterségekre vonatkoztatható leletanyaga feldolgozásával igyekszik válaszolni az általa feltett kérdésekre.

2015. Reich Szabina Gréta régész, történész

2016. Dobó Gábor kutató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Iskolájának hallgatója

2017. Dobó Gábor kutató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Iskolájának hallgatója

2018. Gärtner Petra, a Szent István Király Múzeum művészettörténésze (Aba-Novák Vilmos faliképeinek kutatása — Bár Aba-Novák ezen alkotásai az életmű tekintetében rendkívül fontosak, átfogó kutatásuk és az eredmények publikálása a mai napig nem készült el. A művész faliképeinek vizsgálata ezért több évtizedes szakmai hiányt pótol.)

2019. Gärtner Petra művészettörténész, a Szent István Király Múzeum munkatársa
Aba-Novák Vilmos falképeinek kutatása témában pályázott és kapott ösztöndíjat az elmúlt esztendőben, s idén ismét támogatja elképzeléseit a kuratórium.
Szeretné e témát kiterjeszteni és a vizsgálata tárgyát képező magyarországi faliképeket összevetni azon olaszországi murális alkotások stílusával, motívumkincsével, melyek hatással voltak Aba-Novák Vilmos festészetére. Az immár művészettörténeti tény, hogy az Olaszországban töltött hónapok elementáris változást hoztak Aba-Novák Vilmos művészetében: itt kezdett temperaképeket festeni, figyelme ekkor fordult a monumentális festészet felé.
Petra eddigi kutatásai során több olyan dokumentumra lelt, melyek igazolják, hogy a Középkori Romkert árkádsorának és mauzóleumának megépítéséhez tudatosan olaszországi képeket választottak. Megítélése szerint szükséges rekonstruálni Aba-Novák Vilmos utazásait, fotó dokumentációt kellene összeállítani az általa meglátogatott itáliai műemlékekről is, nem elég csupán az írásait, a levelezéseit áttekinteni. E tudás birtokában lehetne igazán megérteni, hogyan keletkezhettek látszólag minden előzmény nélkül az addig szokatlan hangot megütő falképek, s ezt a Dél-Olaszországban végzendő kutatómunkát támogatja a kuratórium.

2020.: Szeredi Merse Pál művészettörténész kapta a Deák Dénes-ösztöndíjat, aki a magyar avantgárd művészet befogadás története Bécsben és Berlinben az 1920-as évek első felében téma kutatására kapott támogatást. (Polgármesteri keretből Kusler Ágnes művészettörténész, az Emblematika és képzőművészet — Székesfehérvári emblematikus emlékek elemzése témakörben és Szarka Zsuzsanna művészettörténész Egy „békebeli” életpályamodell: Tull Ödön a plein air mestere téma kutatására kapott támogatást.)
Szeredi Merse Pál művészettörténész
A magyar avantgárd művészet befogadástörténete Bécsben és Berlinben az 1920-as évek első felében téma kutatására kapott Deák Dénes Ösztöndíjat. A magyar avantgárd művészet képviselőinek 1919 és 1926 közötti bécsi emigrációját kívánja feldolgozni, ezen belül is főként Kassák Lajos és az általa szerkesztett MA című folyóirat történetével és nemzetközi kapcsolat rendszerével kíván foglalkozni. Korábban e témakörben már folytatott kutatásokat és szembesült a magyar avantgárd képzőművészet kritikai fogadtatásával, melynek mélyebb feltárása és elemzése várat magára, ezért is vállalkozik erre tervezett kutatásában.