Pál utcai fiúk

határidődeadline: 2006. február 14.

Pályázati kiírás

Budapest Főváros Önkormányzata (1052. Budapest, Városház u. 9-11.) együttműködve a VIII. kerületi Önkormányzattal, Pál utcai fiúk szoboregyüttes felállítását tervezi. A Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Budapest Galéria (1056. Budapest, Szabad sajtó út 5.) nyílt, jeligés
pályázatot ír ki

Budapesten felállítandó Pál utcai fiúk szoboregyüttes megtervezésére.

A kompozíció választható helyszínei: Budapest VIII. kerületben, a Molnár Ferenc tér, Lósy Imre és Lippa utcák találkozása, illetve a Práter utcai általános iskola előtti teresedés.

A pályázat célja: művelődéstörténeti emlék állítása

A pályázat jellege: nyilvános, titkos pályázat

A titkosság biztosítása érdekében:
– a pályaművet névaláírással ellátni, vagy egyéb a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyről a szerző személyére következtetni lehet.,
– a pályázó nevét, lakcímét, illetve a kiírásban kért egyéb adatait a pályaműhöz lezártan kell csatolni,
– a díjazásban nem részesített pályaművek szerzőinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a bíráló bizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra.

A pályázók köre

A pályázatra kizárólag a szakmájukat hivatásszerűen gyakorló szobrászok pályaművét várja a kiíró.
Az alkalmasságot igazoló nyilatkozatot a pályázó adatait tartalmazó jeligés borítékban kell elhelyezni.

– nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bíráló bizottság tagja, a bíráló bizottság résztvevőjének hozzátartozója, vele együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve a bíráló bizottság valamely tagjával azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik
A bíráló bizottság résztvevőjével egy éven belül közös pályaművet nyújtott be.
– 2 –

A pályázat nyelve: magyar

Pályázati útmutatás

A kezdeményezők elvárása, hogy a köztéri léptékű képzőművészeti alkotás idézze a páratlanul népszerű könyv hangulatát, cselekményét és korát, a közel hiteles helyszín egyikén.
A kiíró zsáner-együttest vár, amely remélhető népszerűségével, önmagán túlmutatva segítheti a köztéri alkotások befogadásának készségét.

A pályázónak megoldási javaslatot kell tennie a mű közvetlen környezetének kialakítására.

A mű teljes bekerülési költsége: bruttó 20,5 M Ft

A pályázati kiírás mellékletei: helyszínrajz, közműtérkép, amelyek 2005. december 27-től a Budapest Kiállítóteremben ( 1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.) hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között vehetők át.

Kérdések, és a megválaszolás módja, határideje:

A pályázók a feladattal, a pályázattal kapcsolatban kizárólag írásban tehetnek fel kérdéseket a kiírónak 2006. január 16-ig (Budapest Galéria 1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.)
Úgy a kérdéseket, mint a válaszokat a kiíró mindazok tudomására hozza, akik a pályázati kiírást a válaszadás időpontjáig, 2005. január 18-ig átvették. Ettől a határnaptól kezdve a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.
A kiíró legkésőbb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig – a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével – a pályázati kiírás tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti.

Pályaművek benyújtása

A pályázatra benyújtandó munkarészek:

– az alkotás 1 : 5 léptékű terve tetszőleges anyagban
– építési és környezetterv 1 : 100 léptékben, tervlapon
– műleírás
– költségbecslés

A pályaművek beadásának helye, ideje:

A pályázatokat a Budapest Galéria Kiállítóházában, (Budapest, III. ker. Lajos utca 158.) kell benyújtani 2006. február 14-én 10 és 15 óra között.

A kiíró a pályaművek átvételéről elismervényt ad, amely tartalmazza a beadás sorszámát.
– 3 –

A pályamű beadásának szempontjai:

Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázaton egy alkotó csak egy pályaművel vehet részt.
A pályázó a titkosság feltételeinek betartásával nyilatkozatban megtilthatja a díjazásban nem részesült pályaművének nyilvánosságra hozatalát.

A pályaművek elbírálása:

A pályázók pályaművük benyújtásával vállalják, hogy a bíráló bizottság döntésének alávetik magukat.

A bíráló bizottság munkájában szobrász, építész, valamint művészettörténész szakértők vesznek részt, a VIII. ker. Önkormányzat, és a megbízók képviselőinek jelenlétében.

A bíráló bizottság a bírálatból kizárja:
– a határidő után érkezett pályaművet
– a titkosságot sértő pályaművet
– azt a pályaművet, amely a kiírásban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
– azt a pályaművet, amelynek szerzőjével szemben kizáró ok áll fenn.

A bíráló bizottság a bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékeléséről, a pályaművek rangsorolásáról, valamint a díjakról hozott döntéséről írásbeli összegzésként állásfoglalást készít.

Amennyiben a szerzőkkel illetve a társszerzőkkel kapcsolatban a lezárt boríték felbontása után merül fel kizáró ok, az érintett pályaművet a pályázatból ki kell zárni. Ha a kizárás a rangsorolást befolyásolja, új rangsorolást kell megállapítani.

A pályaművek díjazása

A bíráló bizottság három díjat ítél oda, I. díj 500 ezer Ft
II. díj 300 ezer Ft
III. díj 200 ezer Ft

A pályaművek díjazásának összege a további tervezői megbízás díjába nem számítható bele.

A pályázat eredményének kihirdetése és hasznosítása

A pályázat eredményét a kiíró 2006. február 17-én 11 órakor hirdeti ki.
Az eredményhirdetés helyszíne: Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest III. ker. Lajos utca 158.
– 4 –

A kiíró, a bíráló bizottság döntéséről készült állásfoglalás egy-egy példányát, az eredményhirdetést követő harminc napon belül mindazok számára megküldi, akik a bíráló bizottság munkájában részt vettek.

A kiíró a pályázat bírálatáról készült iratokat és az állásfoglalást öt évig köteles megőrizni.

A kiíró a pályázat győztesével kíván szerződést kötni a továbbtervezésre. A pályázatot követő, továbbtervezésre vonatkozó megrendelésre csak a bíráló bizottság által eredményesnek nyilvánított pályázat alapján kerülhet sor a bíráló bizottság ajánlása alapján, a Fővárosi Önkormányzat döntését követően, a dokumentációban meghatározott vállalási feltételekkel, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályai szerint.

A bíráló bizottság eredménytelennek minősítheti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. Ebben az esetben a bíráló bizottság az állásfoglalásban fogalmazza meg az eredménytelenség okát, és javaslatot tehet a pályázat megismétlésére és a lebonyolítás módjára.

A díjazásban nem részesített pályaműveket az átvételi elismervény felmutatása ellenében 2006. február 17-én 11,30 és 15 óra között a beadás helyéről el kell szállítani. A pályaművek megőrzését a pályázat kiírója nem vállalja, a művek épségét ezen időn túl nem garantálja.

Budapest, 2005. december 21.

Zsigmond Attila
igazgató