Gép

2022. október 19. – november 26.
MegnyitóOpening: 2022. október 18. 19:00
MegnyitjaRemarks by: Petrányi Zsolt

Absztrakt és transzparens, strukturális, mégis festői attitűd jellemzi Gáspár György munkáit, aki az üveg médiumán keresztül közelít képzőművészeti előképekhez, diskurzusokhoz, s az építészet és szobrászat mezsgyéjén egyensúlyozva hozza létre többdimenziós alkotásait.

Üvegszobrai geometrikus elemekből építkeznek: az absztrakció és dekonstruktivizmus hagyományát felhasználva komponálja munkáit, melyek egyszerre tekinthetők kétdimenziós táblaképnek és háromdimenziós térbeli objektnek. Az egymásra helyezett üvegrétegek által kibontakozó kompozíciók geometriai alapelemekre épülnek, s több dimenzió együttes láttatásával működnek. Lírai színvilág és kontrasztos mély tónusok egyaránt jellemzik a manuális szerkesztésű műveket.

Míg korábbi szobraira a rétegenként kibomló architektonikus építkezés volt jellemző, legutóbbi munkái a belső struktúra irányába mozdultak. A zárt egységen belül létrejött organikus szerkezetek a formákon belül zajló működési mechanizmusra irányítják figyelmünket. Gáspár a dekonstrukció elveit szem előtt tartva továbbra is egy geometrkus absztrakt vizuális nyelvvel apellál, mégis közelebb került a figurális ábrázolásokhoz.

Némileg eltávolodva az építészeti formáktól, struktúráktól, a minket körülvevő világ működésének rendszere foglalkoztatja, mesterségesen felépített szerkezeteiben a mechanizmus, mozgás és az ipari berendezések esztétikája lényegül át. A kibillenő derékszögeket felváltják a körök és az azokat összekötő egyenesek, új formavilág felé terelve a nézőt és alkotót. Hol egy fotogramok vizualitását idéző röntgenszerű kép bontakozik ki a már jól ismert geometrizált alakzatokon keresztül, hol pedig a formák, vonalak változnak át absztrahált erővonalakká Gáspár térkonstrukcióiban.

Legújabb alkotásainak szerkezeti struktúráját kevésbé a térillúzió, mintsem a festőibb átmenetek jellemzik. A munkáira jellemző fény-árnyék játék felerősödik, s a feszültségpontokra helyeződik. A geometrikus elemek továbbra is jelen vannak, de a belső szerkezet működése, az antropomorf és organizáló egységek vizualitása dominál.

Moholy-Nagy fénykinetikája vagy Naum Gabo konstruktivista kísérleteinek hatása tagadhatatlan Gáspár legújabb munkáinak témaválasztásában, szemléletében és a mechanikus világkép felé fordulás gesztusában, de üvegplasztikáit kevésbé térbeli, mint időbeli rétegzettség jellemzi. Alkotásaiban szimplifikált rendszerek egy kimerevített pillanatát láthatjuk. Az elmozduló, mégis egyensúlyi állapotban lévő egységek, síkok egymással összefüggésben, egyszersmind mozgásban vannak, s általuk leszünk tanúi és részesei a világ látható és megismerhető rendszere vizuális leképezésének.