Mindsets (Beállítódások)

2015. október 21. – november 10.
MegnyitóOpening: 2015. október 20. 19:00
MegnyitjaRemarks by: Éber Márk Áron
KurátorCurator: Gadó Flóra
A kiállítás címe egy jelentésgazdag angol kifejezés, amely a különböző gondolkodásmódok, hozzáállások, mentális beállítódások fogalomegyüttesét jelöli. A tárlat egyrészt ezeknek az egyéni szemléleteknek az egymásmellettiségét, másfelől az ebből fakadó konfliktusokat és ellentmondásokat kutatja.

A mindset egy személyes síkon magába foglalja azt, ahogy tapasztalataink tükrében magunkat és képességeinket látjuk és ahogyan a környezetünkhöz és a világ eseményeihez viszonyulunk. Értelemszerűen hozzátartozik az a társadalmi-kulturális háttér és közeg, ami önkéntelenül hat ránk a véleményalkotás folyamatakor. A mindset tulajdonképpen egyfajta szűrőként is működhet, mely befolyásolja a percepciónkat és a jelenségről alkotott álláspontunkat, cimkézések és kategorizálások felé terelve ezzel a gondolkodást.

Egy adott mindset természetesen nemcsak a saját magunkról, hanem ezzel összefüggésben a világról alkotott képünket is formálja. Ez többnyire valamilyen elv/érték melletti határozott elköteleződést jelölhet, mely meggyőződés gyakran kibillenthetetlen és megváltoztathatatlan. Ezen zárt világok noha egymás mellett léteznek, önálló univerzumként működnek és érdemi párbeszédbe ritkán lépnek egymással. Ahogy azt Mannheim Károly az 1931-ben megjelent Tudásszociológiában kifejti, ezek a gondolati modellek ugyan autonómak, de látókörük korlátozott lehet aszerint, hogy miként választják meg az eddigiekkel harmonizáló tartalmakat, s miként törekednek koherenciájuk megtartására.

A műveken keresztül egyfajta keretrendszerként, beállítódásként jelenik meg a történelemhez való viszony és azon belül is a kelet-közép európai identitás, a szocializmus és a rendszerváltás közege, valamint a ‘89 utáni korszak hétköznapjainak átpolitizáltsága. Ezen túl hangsúlyos szerepet kap az egyén társadalmi és kulturális normarendszerekhez való ambivalens viszonya és a különböző belső „koordináta-rendszerek” szerint felépülő mindsetek súrlódása.